ประกาศพนักงานนวด

This album is currently empty.

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

นายสิงหเดช  ชูอำนาจ

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

หัวหน้าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

แนวโน้มและโอกาสของแรงงานไทยในมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียยังมีความจำเป็นที่ต้องจ้างแรงงานต่างชาติ แต่ในส่วนของแรงงานไทยในอนาคตหากพิจารณาจากนโยบายรัฐบาลของมาเลเซีย ยังมีความต้องการแรงงานไทย ในสาขาต่างๆ  ดังนี้

tes

ted

test

test

การออกใบอนุญาตทำงาน

ทดสอบ

การออกใบอนุญาตทำงาน

การทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 
นายจ้างที่จะจ้างคนงานต่างชาติมีหน้าที่จะต้องทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับลูกจ้าง โดยจะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย  ดังต่อไปนี้
1.    หนังสือเดินทางของลูกจ้าง
2.    ใบตรวจโรคจากสถานพยาบาล
3.    รูปถ่ายขนาด  1 นิ้วครึ่ง
4.    สัญญาการจ้างงาน

กฎหมายแรงงาน

พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนงาน 1952 (Workman’s Compensation Act 1952)

สนร. มาเลเซียเยี่ยมเยาวชนและหญิงไทยในสถานพักพิง
Currency and exchange rates.

 

     Currency used: Ring Circuit, Malaysia (about 3.62 Ring Circuit / 1, or approximately U.S. $ 10.48 Baht / 1.

 

Ring Circuit) (year 2549).

 

Exchange rates: 1 Ring Circuit with a slow 10.48 baht value.

Economic situation

Snr. Malaysia to understand it. Unrest in Thailand

 

            During the Songkran Festival on 12-17 April 2552 on the last banking day Mr. Gold cooked Ochti Minister Advisor (Labor Department) and Ms. Pang Thai gold diamond property Tus. Has traveled to visit and work with labor Songkran and take a. Drying in the Thai cities of Malaysia are. 

  

                      1. Gimmill Tu Spa Hut Park in Johor state operations garment exports. 

Snr. Malaysia Warning! Thai people have been arrested by the crime of working without licenses

 

 

                  Office workers in Malaysia. Receive assistance through the Embassy at Kuala Lumpur that the Thai authorities were 3 Immigration holds are zones of North. Malaysia arrested for breach of working without licenses. Foot store in the state holds one case of North. The informant claimed that. Mothers with their Thai friends did not work. Just visit the contact engaged the massage shop, then was arrested; 

Snr. Malaysia meeting with council lawyers Malaysia

 

 

      Office workers in Malaysia to join the round table sessions on fairness for workers who work in foreign countries as Malaysia Invitation Open C ย Malaysian Bar Council (Bar Council Malaysia) on 17 November 2552 at the conference building. Council lawyers. 

Snr. Malaysia to support the professional training of Thai people

 

 

            Embassy of Kuala Lumpur. Thai clubs and associations. Professional activities to people in Malaysia, Thailand during 10-14 October 2552 at 8.30-17.00 am and 5 day period. 

Thai workers in Malaysia merits end of Buddhist Lent Day

 

 

Snr. Malaysia joined the project in the heart 9

 

 

 

           Office workers in Malaysia. The power minister said Singh might lift consultant. (Labor Department) and Ms. Pang sulfur. Diamond products Counsel Tus workers joined the project in 9 heart on September 9, 2552 at 9:09 pm at Room potpourri reduce drug. Embassy of Kuala Lumpur. 

Snr. Malaysia meeting Thai people to leave the ceremony be prosecuted to the countries from Malaysia to Thailand.

 

        On Wednesday, February 4, 2552 said bank on gold Ochti cooked Minister of Labor Counsel Annual Conference, Malaysia travel back to the activities. Yao Thai people to be prosecuted in the abuse of illegal immigration in the countries of Malaysia, 200 people returned to Thailand. The development cooperation between Thailand - Malaysia. To prevent and combat trafficking between Thailand - Malaysia. Conference Room 204 of Building 9 sector gendarme Songkhla. 

Snr. Malaysia excellent Thai restaurant workers find information economy is shrinking

 

 

       Thai restaurant business is a category of countries that came through Fr. Sierra million of foreign workers allowed to work. And is a professional Thai workers to work a lot. However, due to depressed world economy. Ministry of Labor has ordered the offices of Thai workers abroad เฝ. Tracking the impact that Thai workers in the country. Office of Thai workers in Malaysia has issued a call take place. Gather information and to find a solution.

Snr. Malaysia preparation of Events Amazing Thailand Festival 2009

 

 

         On November 23, 2552 office workers in Malaysia have meetings with agencies. The Embassy at Kuala Lumpur in preparation for the show Amazing Thailand Festival 2009 No. 2, which is scheduled to be held during 4-6 December 2552 at the Exhibition Center International City to each pot. Malaysia.

Malaysia. Grace has a policy to hire more foreign workers

                      

     Minister, Ministry of Human Resources. Malaysia (Datuk Dr. Subramaniam) for media interviews at Parliament on October 26, 2552 that the Malaysian government's policy to allow the industry labor eye. National increase. 

Snr. Malaysia pretend to be alert Thai workers working in Malaysia.

 

 

         Office workers in Malaysia. Assisting Thai workers who travel to work building public interface of the mold Wank Malaysia 11 people to Thailand on August 12, 2552. 

Srh. Malaysia audit work permit foreign workers stringent

 

       Office workers in Malaysia. Warning to visit Thai workers working in Malaysia. Malaysian authorities have now monitoring the work of foreign workers of all worldwide stringent than the basic Thai workers were arrested and many more. Due to work without work permits. 

Snr. Malaysia, Thailand, warning workers. Malaysian government purge of illegal workers.

 

 

          Malaysia experienced economic problems due to depression. A plant closing and unemployment is significant. Malaysia has a formal policy limit and reduce the number of foreign workers Beach. To work at the protest in Malaysia. The set of measures such as suspension of work permits issued to those who will enter a new work. Not to permit the work to existing work. Intensive work to arrest the illegal in Malaysia. No work permit. 

Snr. Malaysian market for garment workers at 50 locations

Office of Thai workers in Malaysia has negotiated with Gimmill Industrial (M) Snd.Bhd located in Batu Pahat, State Johor, Malaysia. The company business garment. To employ garment Thai people to work more. The company has to notify you that will increase the number of 50 employees within days of March 30, 2552 with details of employment summarized as follows.

 

                      1. Contract work 3 years.

Connect link

Connect link

Site Map

Site Map

Site Map

Site Map

Syndicate content