สนร. มาเลเซียต้อนรับท่านวิวัฒน์ ตังหงส์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ 19-21 กรกฎาคม 2560

          วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ ตังหงส์) พร้อมคณะฯ ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายวินัย ขันติวิศิษฎ์) และผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนุชน วรินทร์เสถียร) และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางมาตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ ตังหงส์) พร้อมคณะฯ ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายวินัย ขันติวิศิษฎ์) และผู้ตรวจราชการกรม   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนุชน วรินทร์เสถียร) และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางมาตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

           

           วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

           - เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์   เพื่อรับฟังสถานการณ์ด้านแรงงานและข้อเสนอแนะในการบริหารงานด้านแรงงาน

           - ตรวจนิเทศติดตามการปฏิบัติราชการของ สนร. มาเลเซีย นำเสนอผลการดำเนินงานโดย นายธนิทธิ์  ลอยพิมาย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

 

    

 

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

           - เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพแรงงานไทยและคนไทยในมาเลเซีย ณ สอท. กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน กรมการแพทย์ สธ. และ กระทรวงการต่างประเทศ

           - เข้าเยี่ยมแรงงานพนักงานนวดไทย ณ ร้าน Royal Thai Melaka ซึ่งมีแรงงานไทยทั้งหมด 9 คน

 

     

 

     

 

           วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

           เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรัฐยะโฮร์ และเจ้าหน้าที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการข้ามแดนจากด่านมาเลเซียไปยังด่านสิงคโปร์