ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานและคณะตรวจนิเทศ สนร. มาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้ให้การต้อนรับ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ประกอบด้วย นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  นายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม และนางสาวสุนันทา บุญญกนก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ซึ่งได้เดินทางมาตรวจนิเทศ สนร. มาเลเซีย พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานในการส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย

      

          สนร. มาเลเซีย ได้บรรยายสรุปสถานการณ์แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข รวมทั้งรับข้อแนะนำการดำเนินงานจากคณะผู้ตรวจราชการฯ จากนั้นได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมแรงงานไทยในสถานประกอบการ 2 แห่ง ได้แก่ ร้านนวด Thai Odyssey และร้านอาหาร Amarin Heavenly Thai สาขา Mid Valley Megamall 

  

          ในการนี้ คณะฯ ได้มีโอกาสพูดคุยกับแรงแรงไทยอย่างใกล้ชิด จากการสอบถามสภาพการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ พบว่าแรงงานมีความพึงพอใจในสภาพการจ้างงาน และต้องการให้หน่วยงานราชการเข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน