รัฐบาลมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างทำประกันสังคมให้แรงงานต่างชาติ

          นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 (2019) เป็นต้นไป นายจ้างที่มีการจ้างงานแรงงานต่างชาติ          (ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน) จะต้องลงทะเบียนลูกจ้างกับองค์การประกันสังคม (Social Security Organisation หรือ Socso) ภายใต้กฎหมาย Employee’s Social Security Act 1967 (Act 4)

          ภายใต้แผนประกันสังคมนี้ นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ จำนวน 1.25% ของค่าจ้างแก่ Socso ทุกเดือนการลงทะเบียนแรงงานต่างชาติ สามารถดำเนินการในระบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง PERKESO (ASSIST) หรือนายจ้างสามารถกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ และยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงาน สำหรับแรงงานต่างชาติที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนประกันเงินทดแทน (Foreign Workers Compensation Scheme) นายจ้างต้องลงทะเบียนให้ลูกจ้าง 1 วันหลังจากที่ประกันดังกล่าวสิ้นสุดลง

คุณสมบัติที่กำหนด

ก.  แรงงานต่างชาติรายใหม่ ต้องมีหนังสือเดินทางและ Special Pass ที่ถูกต้อง 

ข.  แรงงานต่างชาติที่กำลังทำงาน ต้องมีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน Visit Pass (Temporary Employment) หรือ Employment Pass ที่ถูกต้อง

 

สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ

 • สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล

สิทธิประโยชน์กรณีทุพลภาพชั่วคราว 

สิทธิประโยชน์กรณีทุพลภาพถาวร 

สิทธิประโยชน์แก่ผู้อยู่ในอุปการะ 

เงินสงเคราะห์เพื่อฌาปณกิจศพ (กรณีลูกจ้างเสียชีวิต)

เงินสงเคราะห์แก่ผู้ดูแล (กรณีจำเป็นต้องมีผู้ดูแล)

สิทธิประโยชน์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจ หากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย            อันเนื่องมาจากการทำงาน 

          ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียโทร. 03-2145 5868/2145 6004