สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

           เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) นำโดย นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเซีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เมืองอีโป รัฐเปรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย สนับสนุนให้มีสุขภาพที่ดี และทราบวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี 

          กิจกรรมในครั้งนี้ ทีมแพทย์มีการบริการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ตรวจสุขภาพทั่วไป ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ  ที่ถูกวิธี จากผลการตรวจในครั้งนี้ พบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดเข่า และปวดเมื่อยตามร่างกาย เนื่องจากทำงานค้าขายต้องใช้แรงในการยกและย้ายสิ่งของหนักๆ บางรายมีโรคเบาหวาน ความดัน เล็กน้อย และมีโรคเครียด จำนวน 1 ราย จากผลการวัดความพึงพอใจในการให้บริการ พบว่าผู้มารับบริการ จำนวน 29 ราย มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก