ภูมิศาสตร์

        ประเทศ มาเลเซียตั้งอยู่ตอนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑ และ ๗ องศาเหนือ กับ เส้นแวงที่ ๑๐๐ และ ๑๑๙ องศาตะวันออก

 

        ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศไทย
        ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศสิงคโปร์
        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศฟิลิปปินส์
        ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับช่องแคบมะละกาและเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย

 

        ประเทศมาเลเซียมีพื้นที่ ๓๓๐,๓๐๗.๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒ ใน ๓ ของประเทศไทย ดินแดนของประเทศแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

 

 

มาเลเซียตะวันตก

 

         ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาเลเซีย ประกอบด้วยรัฐต่างๆ ๑๑ รัฐ ได้แก่ ยะโฮร์ เคดาห์ กลันตัน มะละกา เนกรี-เซ มบิลัน ปาหัง ปีนัง เปรัค เปอร์ลิส ตรังกานู และเซลังงอร์ ส่วนที่ยาวที่สุดจากรัฐเปอร์ลิสถึงช่องแคบยะโฮร์ ยาว ๗๔๐ กิโลเมตร ส่วนกว้างที่สุดจากฝั่งตะวันออกถึงฝั่งตะวันตก กว้าง ๓๒๐ กิโลเมตร มีพื้นที่รวม ๑๓๑,๕๘๗.๖๗ ตารางกิโลเมตร

 
มาเลเซียตะวันออก

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกาลิมันตัน หรือเกาะบอร์เนียว ประกอบด้วย ๒ รัฐคือ ซาบาห์ และซาราวัค โดยมีประเทศบรูไนคั่นอยู่ระหว่างรัฐทั้งสองมีพื้นที่ ๑๙๘,๘๙๗.๔ ตารางกิโลเมตร

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น