ภูมิศาสตร์

          ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร มีชายแดนติดต่อกับภาคใต้ของไทยเป็นระยะทาง 506 กิโลเมตร  มีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒ ใน ๓ ของประเทศไทย เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วน คือ ส่วนแผ่นดินใหญ่ (Peninsular)  มี 11 รัฐ ได้แก่ รัฐสลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ ปาหัง เปรัก กลันตัน  ตรังกานู เปอร์ลิส เคดาห์ และปีนัง และส่วนที่อยู่บนเกาะบอร์เนียว มี 2 รัฐ ได้แก่ รัฐซาบาห์ และซาราวัก นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองพิเศษอีก 3 เมือง ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน ประเทศมาเลเซียมีภูมิอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีเท่ากับ 28 องศาเซลเซียส

          ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศไทย

          ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศสิงคโปร์

          ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศฟิลิปปินส์

          ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับช่องแคบมะละกาและเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย

 
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น