การปกครองประชากร

 การปกครองเมืองของประเทศมาเลเซีย

     ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี พ.ศ 2500 เมื่อครั้งก่อตั้งประเทศใช้ชื่อประเทศว่า “สหพันธรัฐมลายู” ต่อมาในปี พ.ศ.2508 สิงคโปร์จึงได้แยกตัวออกไปเป็นประเทศสิงคโปร์

 

     ประเทศมาเลเซียมีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ  มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐ และมีมุขมนตรีแห่งรัฐหรือสุลต่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลท้องถิ่น

     ประมุขของประเทศมาเลเซียองค์ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลฮาอัดซามซาห์ ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 14 ของมาเลเซีย

     ตำแหน่งประมุขของประเทศมาเลเซียคือพระราชาธิบดี เรียกว่า “ยังดี เปอร์ตวนอากง ”มีความหมายว่าผู้ได้รับเลือกให้เป็นเจ้า มาจากการเลือกตั้งผู้ปกครองรัฐ (สุลต่าน) แห่ง (ยะโฮร์  ตรังกานูปาหัง  สลังงอร์  เกดะส์  กลันตัน  เนกรีเซมบีลัน  เประ  และปะลิส)  ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นดำรงตำแหน่งโดยมีวาระ 5 ปี ชายาของสุลต่านที่รับตำแหน่งนี้เรียกว่า “รายา  ประไหมสุหรี่  อากง”

     รัฐที่ไม่มีสุลต่านปกครอง  ได้แก่ ปินัง มะละกา ซาบาห์ และซาราวัก

 

คำนี้น่ารู้

 

     สหพันธรัฐ  คือ  การรวมกันของของรัฐมากกว่าสองรัฐขึ้นไป  มีรัฐบาล  2  ระดับ  คือ  รัฐบาลของแต่ละรัฐ (เรียกว่า  รัฐบาลท้องถิ่น)  และรัฐบาลสหพันธรัฐ  (หรือรัฐบาลกลาง)

     มาเลเซียแบ่งเขตการปกครองเป็น 13 รัฐ (states) และ 3 ดินแดนสหพันธ์  (federal territories) โดยแต่ละรัฐจะมีเมืองหลวงของตนเอง
 

 

3 ประสานปกครอง

 

     ระบบการเมืองของมาเลเซียเป็นรูปแบบ ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  (Parliamentary Democracy) เช่นเดียวกับประเทศไทย ศูนย์กลางอำนาจการปกครองของประเทศมาเลเซียอยู่ที่รัฐบาล สหพันธรัฐ หรือ รัฐบาลกลาง (Federal Government) ซึ่งถือเป็นรัฐบาลแห่งชาติ เป็นตัวแทนของประเทศในการดำเนินความสัมพันธ์กันประเทศอื่น และมีหน้าที่ดูแลเรื่องสำคัญๆ เช่น การคลังการป้องกันประเทศ ความมั่นคง ตุลาการ เป็นต้น ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐจะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนา ประเพณี สังคม การคมนาคมภายในรัฐ ฯลฯ ทั้งนี้แต่ละรัฐจะมีสภาแห่งรัฐที่มาจากการเลือกตั้งทุก 4 ปี

 

โครงสร้างการเมืองการปกครองของมาเลเซียแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายบริหาร
     ฝ่ายบริหารประกอบด้วยหัวหน้ารัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ

ฝ่ายนิติบัญญัติ
     ระบบการปกครองเป็นแบบรัฐสภา (Parliamentary System) ประกอบด้วย
     1)  สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 219 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี
     2) วุฒิสภา จำนวน 70 คน โดย 44 คนจากการสรรหาและแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี อีก 26 คนเลือกโดยสภานิติบัญญัติของทั้ง 13 รัฐ มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ฝ่ายตุลาการ
     เนื่องจากมาเลเซียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน จึงใช้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ตามแบบประเทศอังกฤษ สถาบันตุลาการทั้งประเทศ (ยกเว้นศาลอิสลาม) อยู่ภายใต้ระบบสหพันธรัฐ ประมุขของรัฐเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี