ศาสนา

     ศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ศาสนาอิสลาม

 

     สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชากร มีดังนี้

        ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 60.4)

        ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 19.2)

        ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 11.6)

        ศาสนาฮินดู (ร้อยละ 6.3)

        ศาสนาอื่น ๆ (ร้อยละ 5)