เมนู

 
 
 
     
 

ลิงค์...

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

     
 

ระบบกฏหมาย

 
 

        ระบบกฎหมายของมาเลเซีย มีฐานมาจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษ เพราะเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อราวปี ๑๘๐๐ - ๑๙๖๐ กระนั้นก็ดี มาเลเซียก็มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายสูงสุด

        มาเลเซียมีระบบกฎหมายที่แยกระหว่าง Federal Laws (กฎหมายของสหพันธ์) ซึ่งออกโดยรัฐสภามาเลเซีย และใช้บังคับทั่วประเทศ กับ State Laws (กฎหมายของรัฐ) ซึ่งออกโดยรัฐสภาของแต่ละรัฐ และใช้บังคับเฉพาะกรณี

        นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้มีระบบกฎหมายพหุนิยม ได้แก่ Secular Laws (กฎหมายของฆราวาส) กับ Sharia Laws (กฎหมายศาสนาของอิสลาม) ซึ่งกฎหมายทั้ง ๒ ระบบนี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนและความไม่แน่นอนอยู่เสมอ