ภาษา

        ภาษาราชการ คือ ภาษามาเลย์ (บาฮาซาร์)

นอกจากนี้มีการใช้ภาษาอังกฤษ จีน และทมิฬ