ขั้นตอนการนำแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย

ขั้นตอนการนำแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียโดยถูกต้องตามกฎหมาย
(โดยวิธีลูกจ้างเดินทางเข้ามาทำงานด้วยตนเอง)

1.    นายจ้างจะต้องยื่นขอโควต้าจำนวนคนงานต่างชาติจากกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย (Ministry of Home Affairs) โดยทางการมาเลเซียจะพิจารณาจำนวนคนงานต่างชาติ จากประเภทและขนาดของแต่ละกิจการ และชำระค่าธรรมเนียมแรงงานต่างชาติ (levy)
2.    เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว นายจ้างจัดหาคนงานตามจำนวนโควต้าที่ได้รับ  ซึ่งนายจ้างอาจติดต่อคนงานโดยตรง ติดต่อบริษัทจัดหางานในประเทศไทย หรือมอบอำนาจให้สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) เป็นผู้ประสานให้ความช่วยเหลือ
3.    เมื่อได้รายชื่อคนงานแล้ว  นำหลักฐานประกอบด้วย สำเนาหนังสือเดินทางคนงาน ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ  ไปขอ Calling Visa ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย กระทรวงมหาดไทย
4.    นายจ้างนำเอกสารสัญญาจ้างงานมาให้สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียประทับรับรอง พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่
    สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท (Company registration form 9,24,49 หรือ form D)
    สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (Business License)
    สำเนาบัตรประจำตัวนายจ้าง
    Calling Visa
    สำเนาหนังสือเดินทางลูกจ้าง
    รูปถ่ายลูกจ้าง
    แผนที่สถานประกอบการ
    รูปถ่ายสถานประกอบการและที่พักของลูกจ้าง ซึ่งสนร. มาเลเซียอาจขอเข้าตรวจสอบสถานที่ทำงาน และที่พักคนงานด้วย
5.    นายจ้างส่งเอกสาร ได้แก่ Calling Visa และสัญญาการจ้างงานที่รับรองแล้ว ให้คนงานในประเทศไทยนำไปขอวีซ่าชั่วคราว 3 เดือน (Single Entry visa) ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลมาเลเซียในประเทศไทย
6.    คนงานแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่จัดหางานจังหวัดที่มีภูมิลำเนา หรือที่กรมการจัดหางาน ถ. มิตรไมตรี ดินแดง กทม.  พร้อมทั้งสมัครเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ  และรายงานตัวที่ด่านตรวจคนหางาน ณ สนามบินหรือด่านที่เดินทางออกจากประเทศ
7.    เมื่อคนงานเดินทางถึงมาเลเซียแล้ว นายจ้างจะต้องดำเนินการขอทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้ลูกจ้าง ซึ่งจะต้องทำภายในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศมาเลเซีย (1-3 เดือน) และให้คนงานส่งเอกสารการรายงานตัวมาทำงานในมาเลเซียให้กับสนร. มาเลเซียทราบด้วย