สนร. มาเลเซียเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐซาราวัก (2)

                    เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 สนร. มาเลเซีย โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปเยี่ยมสถานประกอบการประเภทก่อสร้างที่เมืองกุชิง รัฐซาราวัก โดยได้ไปเยี่ยมบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 2 บริษัท คือ บริษัท Global Upline Sdn Bhd และบริษัท Naim Holding Berhad

                   บริษัท Global Upline Sdn Bhd เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีแรงงานไทยรวมทั้งสิ้น ๗๕ คน เป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ในไซท์งานเมืองกุชิง ในโครงการก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ท จำนวน ๑๙ คน อยู่ในไซท์งานที่เกาะลังกาวี ในโครงการก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ท จำนวน ๒๒ คน และอยู่ในไซท์งานเมืองบินตูลู ในโครงการก่อสร้างสนามบินและงานก่อสร้างโยธาอีกจำนวน ๓๔ คน

                    สนร. มาเลเซีย ได้ไปเยี่ยมแรงงานไทยที่ Damai Resort ได้พบแรงงานไทยจำนวน ๒ คน ทำงานตำแหน่งช่างไม้ ซึ่งทราบว่าตำแหน่งดังกล่าว ถ้าได้ทำงานเกี่ยวกับงานไม้เสร็จแล้ว หัวหน้างานก็จะมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งคนงานทั่วไปด้วย ทำงานระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. นายจ้างจัดที่พักให้ มีอาหารกล่องในมื้อเที่ยง ส่วนมื้ออื่นให้ทำกินเอง มีรายได้เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท ไม่รวมเงินทำงานนอกเวลา ซึ่งคนงานส่งเงินกลับบ้านโดยผ่านบริษัทรับโอนเงิน ต้องเสียค่าโอนเงินค่อนข้างแพงและถูกกดอัตราแลกเงิน บางรายทำงานอยู่กับบริษัทมากกว่า ๕ ปีโดยไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านเนื่องจากไม่มีเงินพอเป็นค่าเดินทาง สนร. มาเลเซียได้ขอให้ฝ่ายบุคคลของบริษัท นำเสนอให้บริษัทพิจารณามอบเงินพิเศษแก่ลูกจ้างที่ทำงานกับบริษัทเป็นเวลานาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ลูกจ้าง และควรจัดให้คนงานได้กลับไปเยี่ยมบ้านโดยบริษัทจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับให้ แต่ในประเด็นนี้ บริษัทแจ้งว่าเคยจ่ายค่าตั๋วให้คนงานเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน แต่ปรากฏว่าลูกจ้างส่วนหนึ่งไม่เดินทางกลับมาทำงาน ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายและเสียโควต้าในการจ้างแรงงานต่างชาติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ แจ้งว่ายังมีความต้องการแรงงานไทยในตำแหน่งช่างไม้ สนร. มาเลเซียมีความเห็นว่าควรส่งเสริมให้แรงงานไทยเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่มีฝีมือเท่านั้น เนื่องจากแรงงานที่ทำงานอยู่ส่วนใหญ่ถูกปฏิบัติไม่เหมาะสม มีสภาพการจ้างงานที่เหนื่อยหนัก และไม่สามารถเจรจาต่อรองกับผู้คุมงานหรือหัวหน้าคนงานได้ รวมทั้งมักถูกเอาเปรียบจากคนอื่นได้

                    บริษัท Naim Holdings Berhad เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ บริษัทฯ มีการจ้างแรงงานไทยจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ คน อยู่ในเกาะฟิจิจำนวน ๑๙ คน และในเมืองกุชิง รัฐซาราวักอีก ๑ คน สนร. มาเลเซียได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ว่าขณะนี้มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะฝีมือและผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศ สนร. มาเลเซียจึงได้แจ้งให้ทราบว่า หากบริษัทฯ มีความต้องการแรงงานไทย สนร. มาเลเซียยินดีเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการจ้างงานได้ โดยขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมด้านแรงงานฝีมือ แรงงานไทยมีศักยภาพและฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ มีประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศ มีช่างที่มีทักษะความชำนาญในสาขาต่างๆ และเมื่อปีที่แล้ว มีแรงงานช่างก่อสร้างและงานขุดเจาะก๊าสธรรมชาติจากประเทศลิเบียอพยพกลับมาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศลิเบีย ซึ่งแรงงานเหล่านี้มีทักษะสูง เป็นแรงงานฝีมือ มีประสบการณ์สูง แรงงานมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากบริษัทนายจ้างที่มีชื่อเสียงและสามารถทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรับรองคุณภาพของแรงงานก่อนส่งออกไปทำงานในต่างประเทศ รวมถึงสามารถประสานหน่วยงานในประเทศ

                    ไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการบริหารจัดการกำลังแรงงานโดยมีฐานข้อมูลแรงงานไทย มีการจัดงานนัดพบแรงงาน มีสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ ที่สามารถประสานนัดหมายเพื่อให้นายจ้างคัดเลือกและสัมภาษณ์ได้โดยตรง ซึ่งสนร. มาเลเซียสามารถประสานให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย พร้อมทั้งมอบเอกสารการจ้างงานแรงงานไทย ซึ่ง Mr. Mohd Razib Atan และ Ms. T. J. Tan ได้แสดงความสนใจเป็นอย่างมาก โดยจะติดต่อแจ้งตำแหน่งงานว่างมายัง E mail address ของสนร. มาเลเซีย