สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการรับเหมาก่อสร้าง (บริษัท Acre Works Sdn Bhd)

                    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ฝ่ายส่งเสริมการจ้างงาน ได้เข้าเยี่ยมบริษัท Acre Works Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ M-3-10 Plaza Damas, No. 60 Jalan Srihartamas 1, 50480 Kuala Lumpur ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ เยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้างที่ Bukit Jalil และบ้านพักคนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพการจ้างงานและความเป็นอยู่ของแรงงานไทย รวมทั้งเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ เพื่อหาโอกาสขยายตลาดแรงงานไทยต่อไปด้วย

                    บริษัท Acre Works Sdn. Bhd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO 9001/2008) มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานวิศวกรรมโยธา และงานก่อสร้างอาคาร ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ (Electrified Double Track Project) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน LCCT (Proposed Development of New LCC Terminal and Associated Works at KL International Airport, Sepang, Selangor) และโครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายอำปัง (Extension of Light Rail Transit System for Kuala Lumpur Facilities Works (Package A) for the Ampang Line Project) ซึ่งเป็นโครงการที่แรงงานไทยปฏิบัติงาน โดยทำงานในตำแหน่ง Launching Superintendent (จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 11,000 ริงกิต) Launching Supervisor (จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 5,000 ริงกิต)  และ Rigger (จำนวน 6 คน อัตราค่าจ้าง 3,000 ริงกิต) แรงงานทั้งหมดมาจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นแรงงานมีทักษะฝีมือและประสบการณ์ ส่วนใหญ่เคยผ่านงานติดตั้งและยกคานสะพานด้วยโครงเหล็กเลื่อนมาจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาแล้ว จึงได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากบริษัท

                    สำหรับเรื่องสวัสดิการและค่าตอบแทน ได้รับการชี้แจงว่า เนื่องจากการทำงานของบริษัทเน้นในเรื่องคุณภาพของงานและการตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานแก่ลูกค้า จึงไม่มีการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา แต่จะตกลงกำหนดเวลาส่งมอบงานร่วมกันกับหัวหน้างาน หากสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาหรือตรงเวลากำหนดและมีผลงานตามแบบที่กำหนดก็จะมีเงินพิเศษตอบแทนให้ ซึ่งสูงกว่าการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา บริษัทจัดรถรับ-ส่งระหว่างที่พักและไซต์งาน โดยที่พักมีลักษณะเป็นบ้านแฝดขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ซึ่งพักรวมกับ Launching Manager ชาวมาเลเซีย มีห้องครัวพร้อมอุปกรณ์การทำครัว และห้องพักผ่อน

                    ในส่วนของการบริหารจัดการ บริษัทฯ จะเน้นการทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งสัญชาติมาเลย์ จีน และอินเดีย จำนวน 102 คน แรงงานจากอินโดนีเซีย 300 คน และแรงงานจากไทย 8 คน ทุกๆ ปี บริษัทฯ จะมีกิจกรรมให้พนักงานทุกระดับร่วมสังสรรค์และท่องเที่ยวกันทั้งในมาเลเซียและประเทศไทย จากการสังเกต เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ความชื่นชอบคนงานไทยและความเป็นไทย รวมถึงสถานท่องเที่ยวในประเทศไทย

                    จากการฟังการบรรยายสรุปและร่วมสนทนากับผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทจะมีการขยายการดำเนินการก่อสร้างอีกหลายโครงการในอนาคต ซึ่งบริษัทมีความต้องการจ้างแรงงานฝีมือเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ มีทักษะในการทำงานด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และโครงสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทได้รับโควต้าให้จ้างแรงงานต่างชาติทำงานในตำแหน่งต่างๆ ได้ทั้งสิ้นจำนวน 600 ตำแหน่ง โดยบริษัทมีความสนใจจ้างแรงงานไทยที่มีประสบการณ์ เนื่องจากมีทัศนคติดีต่อแรงงานไทย เชื่อว่าหากผลการปฏิบัติงานของแรงงานไทยชุดนี้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ บริษัทจะมีการจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้มอบเอกสารแนะนำการจ้างแรงงานไทยให้กับบริษัทพร้อมทั้งแจ้งว่ามีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานให้เกิดการจ้างแรงงานไทยได้ รวมทั้งอาจมีการร่วมกันฝึกอบรมแรงงานในทักษะที่จำเป็นก่อนเข้ามาทำงานโดยร่วมกำหนดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทกับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับภูมิภาค ซึ่งผู้บริหารของบริษัทมีความสนใจและต้องการให้มีการจ้างงานผ่านหน่วยงานแทนการจ้างผ่านบริษัทจัดหางาน และต้องการเดินทางไปทำการคัดเลือกและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง