สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทยบริษัท Scicom (MSC) Berhad

                    เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ไปเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานกับบริษัท Scicom (MSC) Berhad ตั้งอยู่ที่ 25th Floor, Menara TA One 22 Jalan P. Ramlee 50250 Kuala Lumpur Malaysia โดยมีคุณสงกรานต์ อุทธา ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบติการ และคุณเอกสรัญ วรรณมาศ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

                    บริษัท Scicom (MSC) Berhad เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการงานด้านศูนย์กลางติดต่อ (contact centre) และการจ้างทำกระบวนการทำงาน (Business Process Outsourcing: BPO) เปิดดำเนินการมากว่า 50 ปี ขณะนี้มีสาขาอยู่ใน 5 ประเทศทั่วโลก สำหรับบริษัท Scicom สาขา Menara TA One เป็นสาขาที่ให้บริการ Call Center แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการยี่ห้อโนเกีย โดยพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ให้บริการด้านการตอบปัญหา การแนะนำการใช้ ตลอดจนรับปรึกษาและรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้สินค้ายี่ห้อดังกล่าว ในการให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากจะมีบริการตอบรับทางโทรศัพท์ซึ่งรองรับลูกค้าที่สื่อสารภาษาต่างๆ ถึง 30 ภาษา ครอบคลุม 91 ประเทศทั่วโลกแล้ว ยังมีการบริการตอบรับทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ และยังมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการตามความสะดวกของลูกค้าในรูปแบบอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสำนักงานย่อยอื่นที่ให้บริการสินค้ายี่ห้ออื่นๆ อีกได้แก่ Fuji Xerox, IBM,  DELL และ HP เป็นต้น

                    ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จ้างงานแรงงานต่างชาติทำงานในตำแหน่งพนักงาน Call Centre หลายสัญชาติ เพื่อให้บริการลูกค้าในประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียตนาม บังคลาเทศ กัมพูชา และไทย ซึ่งขณะนี้ มีแรงงานไทยทำงานกับบริษัทฯ จำนวน 42 คน แรงงานต่างชาติทุกคนมีใบอนุญาตทำงาน และมีประกันสุขภาพ อัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน โดยเฉลี่ยแรงงานไทยมีรายได้ 3,000 ริงกิต (สามหมื่นบาท) ซึ่งทุกๆ เดือนทางบริษัทจะหักเงินเดือนจากพนักงาน 10% เพื่อเป็นการป้องกันพนักงานทำงานไม่ครบตามสัญญา ซึ่งหากพนักงานทำงานครบระยะเวลา 1 ปี บริษัทฯ จะคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่พนักงาน ในส่วนของสวัสดิการ บริษัทฯ จัดหาที่พักลักษณะเป็นคอนโดมีเนียมให้พนักงานพักอยู่รวมกัน พนักงานมีวันหยุดประจำปี 15 วัน และสามารถสะสมวันหยุดเพื่อมีวันพักผ่อนและเยี่ยมบ้านระยะยาวได้ บริษัทฯ มีการจัดงานรื่นเริงสันทนาการประจำปีๆ ละ 2 ครั้งคือ ปีใหม่และสงกรานต์

                    จากการสอบถามแนวโน้มความต้องการแรงงานของบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ยังคงมีความต้องการจ้างพนักงานงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนพนักงานเก่าที่ครบสัญญา โดยมีการประกาศหาพนักงานใหม่ในเวปไซต์ Jobsdb. com หรือมีการแนะนำต่อๆ กัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของพนักงาน คือ ต้องมีอายุ 23 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นข้อกำหนดของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียในการขอใบอนุญาตทำงานประเภท Employment Pass จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา สาขาใดก็ได้ ต้องมีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นหลักในการทำงาน และต้องมีทักษะในการสื่อสารอธิบายให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ สามารถใช้สินค้าได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้า ดังนั้นคุณสมบัติที่จำเป็นคือ ต้องมีความใจเย็น อดทน มีวุฒิภาวะ มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และมีจิตบริการ

                    ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้ให้คำแนะนำการแจ้งตำแหน่งงานว่างผ่านสำนักงานฯ เพื่อสรรหาพนักงานใหม่อีกทางหนึ่ง ซึ่งหากได้รับการติดต่อแจ้งตำแหน่งงานว่างของบริษัทฯ สนร. มาเลเซียจะประชาสัมพันธ์ให้คนหางานทราบต่อไป