สนร. มาเลเซียนำผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์

               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 สนร. มาเลเซียได้ให้การต้อนรับนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้มีโอกาสนำผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และคณะ เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจ้างงานแรงงานไทย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท DZ Card (Malaysia) Sdn. Bhd. บริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. และ บริษัท Sea Cuisine Sdn. Bhd.

               บริษัท DZ Card (Malaysia) Sdn. Bhd. ตั้งอยู่ที่ No. 5 Jalan Empat off Jalan Chan Sow Lin, 55200 กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นโรงงานผลิตบัตรพลาสติค (Card) ทุกชนิด ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรสมาชิก บัตรประจำตัว ฯลฯ และแผงความจำบรรจุข้อมูล (Sim) ซึ่งมีลูกค้าเป็นธนาคาร สถาบันการเงิน ห้างสรรพสินค้า ห้างร้าน และบริษัทต่างๆ มีแรงงานไทยทำงานในตำแหน่งช่างฝีมือด้านการพิมพ์ การเคลือบ และ QC จำนวน 23 คน ซึ่งในการเข้าเยี่ยมบริษัทฯ ของคณะในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของบริษัท โดยคุณจุฬะวสี สุวรรณไขศรี ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต ซึ่งแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ มีความต้องการนำเข้าแรงงานไทยเพิ่มเติม จำนวน 20 อัตรา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ อันเป็นผลสืบเนื่องจากแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผนการ 6P) ของรัฐบาลมาเลเซีย ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้ชี้แจงให้ทราบว่า ขณะนี้ รัฐบาลมาเลเซียได้เปิดให้นายจ้างจ้างงานแรงงานต่างชาติใหม่ได้แล้ว ให้ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ ติดตามความคืบหน้าการขอโควต้าจากกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด
               Sdn. Bhd. สาขา Jalan Klang Lama โดยมี Mr. Jack Ng Chong Ming และ Ms. Helen รวมทั้งพนักงานนวดไทย ประมาณ 10 คน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้ตรวจสอบสถานที่ทำงาน รวมทั้งสถานที่พักของคนงานอย่างละเอียด พร้อมทั้งได้สอบถามสภาพปัญหาของแรงงานไทย ซึ่งก็พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ถูกหักค่าทำใบอนุญาตทำงานในอัตราที่สูงมาก คือ ประมาณ 90,000-120,000 บาทต่อคน โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวน 550 ริงกิต ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้แจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบัน รัฐบาลมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีแรงงานต่างชาติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำใบอนุญาตทำงาน หากแรงงานไทยต้องการร้องทุกข์เพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวก็สามารถทำได้ แต่แรงงานไทยจะต้องยินยอมที่จะไปเป็นพยานในการให้การที่สำนักงานแรงงานท้องที่ รวมทั้งอาจต้องเป็นพยานในศาลแรงงานของมาเลเซียด้วย หากแรงงานยินดี สนร. มาเลเซียก็พร้อมจะดำเนินการประสานสำนักงานท้องที่ อย่างไรก็ตาม สำหรับแรงงานที่มารับรองสัญญาจ้างกับสนร. มาเลเซีย จะไม่พบปัญหาในการหักเงินค่าทำใบอนุญาตทำงาน เนื่องจากสนร. มาเลเซียจะตรวจสอบสัญญาจ้างอย่างละเอียดทุกครั้งที่จะมีการรับรอง และจะรับรองเฉพาะสัญญาจ้างที่เป็นไปตามกฎหมายแรงงานเท่านั้น จึงถือเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี จึงควรมีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับรองสัญญาจ้างให้แรงงานไทยได้ทราบอย่างกว้างขวางต่อไป

               ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยภายใต้บริษัท Sea Cuisine Sdn. Bhd. ของคุณธานี ไหลวารินทร์ นักธุรกิจไทย ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการเปิดกิจการร้านอาหารไทยในมาเลเซีย ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และคณะ ได้มีโอกาสพูดคุยกับ 2 เชฟไทยอย่างใกล้ชิด และได้ทราบว่าบริษัทฯ ยังคงมีความต้องการจ้างแรงงานไทยตำแหน่งผู้ประกอบอาหาร และผู้ช่วยประกอบอาหาร แต่โควต้าการจ้างงานแรงงานต่างชาติของบริษัทฯ มีจำกัด จึงสอบถามความเป็นไปได้ที่จะขอโควต้าเพิ่ม ซึ่งสนร. มาเลเซียได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ สามารถยื่นหนังสือขอโควต้าเพิ่มเติมได้ แต่ทางการมาเลเซียจะเป็นผู้พิจารณาจำนวนโควต้า ตามอัตราส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของนายจ้าง และเป็นไปตามระเบียบที่ทางการกำหนด นอกจากนี้ สนร. มาเลเซียยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างผู้ประกอบอาหารไทยจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางการมาเลเซียได้ให้สิทธิพิเศษ ให้จ้างงานได้โดยตรงที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำรัฐ โดยไม่ต้องขอโควต้า และมีระยะเวลาการจ้างงานครั้งละ 3 เดือน ให้ทราบ แต่บริษัทฯ แจ้งว่าผู้ประกอบอาหารหรือเชฟของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีฝีมือในการประกอบอาหารไทย แต่เชฟ จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะปรุงอาหารได้รสชาติในแบบที่คนท้องถิ่นทำ จะไม่ถึงรสชาติของอาหารไทยแท้ๆ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานใน 3 จังหวัด และส่งเสริมให้ได้ทำงานดีๆ ต่อไปในอนาคต