สนร. มาเลเซียร่วมจัดสัมมนา ปัญหาคนไทยตกทุกข์ได้ยาก แรงงานผิดกฎหมาย และเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ ในมาเลเซียและแนวทางแก้ไข

                   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2555 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดสัมมนา เรื่อง ปัญหาคนไทยตกทุกข์ได้ยาก แรงงานผิดกฎหมาย และเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ในมาเลเซีย และแนวทางแก้ไข ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่    จ.สงขลา โดยเอกอัครราชทูตฯ ท่านธนะ ดวงรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กภาคเหนือ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมทั้งสิ้น 87 คน

 

           

 

 

                    ในการสัมมนาดังกล่าว มีกิจกรรมบรรยายสรุปในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาคนไทยตกทุกข์ได้ยาก ได้แก่ สาเหตุปัญหาคนไทยตกทุกข์ในมาเลเซีย ปัญหาการย้ายถิ่นฐานแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การดำเนินนโยบายเชิงป้องกันปัญหาคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศ และการช่วยเหลือของกรมการกงสุล การช่วยเหลือเหยื่อคนไทยตกทุกข์เมื่อถูกส่งกลับ และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในมาเลเซียและแนวทางป้องกันที่ต้นทาง ปิดท้ายด้วยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนา

                    ในส่วนของสนร. มาเลเซีย นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้บรรยายในหัวข้อ เรื่อง ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในมาเลเซียและแนวทางป้องกันที่ต้นทาง โดยเน้นในเรื่องของการเดินทางเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประเภทปัญหาของแรงงานไทยในปัจจุบัน การดำเนินงานของสนร. มาเลเซียในการติดตามให้ความช่วยเหลือ การขยายตลาดแรงงาน และแนวโน้มการจ้างงานแรงงานไทยในอนาคตอันใกล้ ให้อาสาสมัครรับทราบข้อมูล สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้เพื่อนคนไทยหรือแรงงานไทย รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อเท็จจริง สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางได้

                  

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

                    

 

                     

 

    **********************