สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 3 – 9 กันยายน 2555 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สศส. ศอ.บต.) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย และเพื่อให้คนไทยในมาเลเซียมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งเน้นในเชิงของการป้องกัน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการใน 3 พื้นที่หลักในมาเลเซีย ได้แก่ รัฐปีนัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ และรัฐยะโฮร์

 

            

            

 

          ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีคณะเจ้าหน้าที่จาก สศส. ศอ.บต. และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลยะลา รวม 13 คน มาบริการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย การวัดความดัน การตรวจน้ำตาลในเลือด การวัดภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งมีแรงงานไทย และคนไทยในพื้นที่ ทยอยเข้ามารับบริการตรวจสุขภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น 220 คน พร้อมกันนี้              

สนร.มาเลเซียได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่แรงงานไทยที่เข้ารับร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในครั้งนี้ด้วย

          จากผลการวัดความพึงพอใจในการให้บริการ พบว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลและค่ายาในประเทศมาเลเซียมีราคาสูงมาก และแรงงานไทยส่วนใหญ่ที่มาทำงานแบบไม่มีใบอนุญาตต้องดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง จึงทำให้คนไทยเหล่านี้ขาดการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรัง และคุณภาพชีวิตในระยะยาวด้อยลง

 

                                                             **********************