การประชุมคณะทำงานร่วมไทย – มาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือ

                    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 สนร. มาเลเซียได้ให้การต้อนรับนายพูนศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ที่ได้เดินทางมาประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (JWG) ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Berjaya Times Square โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ

                    ในการประชุมข้างต้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำโดย นายทรงศัก สายเชื้อ อัครราชทูต นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวปิยะพธู รักษ์ตานนท์ชัย เลขานุการโท นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมประชุมด้วย

 

           

 

                    ประธานการประชุมฝ่ายมาเลเซีย คือ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ (Mr. Mohd Sahar Bin Darusman) ผู้เข้าร่วมการประชุมฝ่ายมาเลเซีย เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 16 คน ประธานฝ่ายไทยคือรองปลัดปลัดกระทรวงแรงงาน (นายพูนศักดิ์ เศรษฐนันท์) และผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทย จำนวน 16 คน

 

                    ในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้มีข้อเสนอให้ฝ่ายมาเลเซียพิจารณา 5 ข้อ ดังนี้ 

                    1. ความร่วมมือเกี่ยวกับการยอมรับร่วมว่าด้วยสมรรถนะในการทำงาน (Recognition competency-based skill standards) ระหว่าง 2 ประเทศ

 

                    2. ในประเด็นเรื่องการให้ความคุ้มครองแรงงานไทย ฝ่ายไทยเสนอขอให้มาเลเซียกำหนดให้นายจ้างมีการรับรองสัญญาจ้างกับสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียก่อนการยื่นขออนุมัติวีซ่าทำงานกับกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย เพื่อตรวจสอบสัญญาจ้างให้มีความเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายแรงงาน

 

                    3. ขอให้ฝ่ายมาเลเซียรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าฝึกงานในเขตเศรษฐกิจตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (Northern Corridor Economic Region: NCER) ประกอบด้วยรัฐเปอร์ลิส เคดาห์ ปีนัง และตอนเหนือของรัฐเปรัค ในสาขาที่มีความขาดแคลนแรงงาน เพื่อช่วยลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อันเกิดจากขาดโอกาสในการทำงาน

 

                    4. ขอให้ครูฝึกไทยได้มีโอกาสดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูฝึกและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในประเทศมาเลเซีย ในสถาบันฝึกสังกัดกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีการฝึกในการใช้เทคโนโลยีระดับสูง

 

                    5. ขอให้รัฐบาลมาเลเซียขออนุญาตให้คนไทยภาคใต้เข้ามาทำงานในตำแหน่งพนักงานบริการในร้านอาหารประเภทต้มยำ (ตำแหน่งพนักงานเสริฟ ผู้ช่วยประกอบอาหาร) และลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งดังกล่าวให้เท่ากับตำแหน่งงานแม่บ้าน

 

                    การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยในการตอบสนองข้อเสนอของฝ่ายไทย ฝ่ายมาเลเซียเห็นชอบให้มีความร่วมมือเกี่ยวกับการยอมรับร่วมว่าด้วยสมรรถนะในการทำงานระหว่าง 2 ประเทศ โดยจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง 2 ประเทศ ในส่วนของข้อเสนออื่นๆ ฝ่ายมาเลเซียแจ้งว่าไม่ขัดข้อง แต่ขอให้ฝ่ายไทยทำข้อเสนอที่มีความชัดเจนเพิ่มเติม และอาจมีการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอต่อไป