สนร. มาเลเซียร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

                     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 กลุ่มต้มยำไทยคลับ (TYT) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลััมเปอร์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ร้านนางคำ กำปงบารู โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

                    การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 นี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน พร้อมเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้จักหน้าที่   มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ คือ รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

                    ในการร่วมงานครั้งนี้ สนร.มาเลเซีย นำโดย นางสาวภัทรพร สมันตรัฐเอกอัครราทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ให้การสนับสนุนของขวัญ อาหาร และของหวานให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงาน ร่วมทั้งร่วมร้องเพลงและเล่นกิจกรรมกับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย สร้างสีสันและเสียงเฮฮาอย่างสนุกสนาน 

                    การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้วยดี นอกจากเด็กๆ และผู้เข้าร่วมงานจะมีความสุขสนุกสนานแล้ว ยังถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ กับคนไทยในพื้นที่อีกด้วย

         

 

         

 

*********************************