สนร. มาเลเซียรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

                     เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมี ฯ พณ ฯ นายกฤต  ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พนร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหาร 3 เหล่าทัพ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการกระทรวงยุติธรรม เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ได้มีพระปฏิสันถาร ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยัง University of Malaya ในการเสด็จ University of Malaya

   

ครั้งนี้ ทรงเป็นประธานปาฐกในหัวข้อ “Benefits and Application of the Bangkok Rules of Female Offenders” พร้อมทั้งทรงให้คณะผู้ถวายงานในโครงการกำลังใจในพระราชดำริ นำเสนอผลสำเร็จของการปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดกรุงเทพฯ” ในประเทศไทย และทรงเปิดนิทรรศการ “Implementation of Bangkok Rules in Thailand” ซึ่งเป็นการเผยแพร่การที่ทรงใส่พระทัย นำปัญหาของผู้ต้องขังหญิงที่สังคมมองข้ามหรือมองไม่เห็น มาทำให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ ให้สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยริเริ่มให้เกิดเป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง มาสู่การปฏิบัติในเรือนจำ ในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงการศึกษาวิจัย โดยมี ตันสี เก๊าธ์ จัส มอน (Professor Tan Sri Dr.Ghauth jasmon: Vice Vice-Chancellor University of Malaya) รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายชูศักดิ์  ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้ถวายงานในโครงการกำลังใจในพระราชดำริ ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ

 

 

 

                    นอกจากนี้ ได้เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ หัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทยในมาเลเซีย ได้ถวายรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และทรงซักถามข้อมูลด้วยความสนพระทัยยิ่ง ต่อจากนั้น ฯพณฯ นายกฤต  ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กุงกัวลาลัมเปอร์ ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ และส่งเสด็จฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ บุหงารายา เวลาประมาณ 22.30 น.