การเยือนมาเลเซียของ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง

 

              

                   เมื่อวันที่ 8 – 10 มกราคม 2556 ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พร้อม พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน ฝ่ายตำรวจ ทหาร และผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าหารือกับดาโต๊ะ ซรี มูฮำหมัด นาจิบ บิน ตุน ฮัจญี อับดุลราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายมุฮ์ยิดดีน โมฮัมหมัด ยัสซิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแรงงานต่างชาติของมาเลเซีย และดาโต๊ะ ซรี ฮิชามุดดีน บิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย กรณีการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                    การหารือระหว่าง ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กับ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และดาโต๊ะ ซรี ฮิชามุดดีน บิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ในประเด็นความร่วมมือด้านแรงงานมีข้อมูล ดังนี้

                    ปัญหาสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ว่างงาน ไม่มีงานทำ อาจถูกชักจูงสู่การกระทำผิดกฎหมาย แรงงานส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมเดินทางไปทำงานในมาเลเซียในร้านอาหารประเภทต้มยำ ในตำแหน่งพ่อครัวและพนักงานเสริฟ และส่งเงินกลับไปช่วยเหลือสถานะทางครอบครัว จึงได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษในสายตาของประชาชนในพื้นที่ แรงงานในร้านอาหารประเภทต้มยำในมาเลเซีย เป็นเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเสิร์ฟ จึงถือเป็นแรงงานที่ทำงานผิดกฎหมาย เนื่องจากมาเลเซียไม่ออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างชาติในตำแหน่งดังกล่าว ในการนี้ ทางการไทย จึงขอความร่วมมือจากรัฐบาลมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย พิจารณาออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานไทยในตำแหน่งพนักงานเสริฟ ให้สามารถทำงานในมาเลเซียได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และลดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตทำงาน (Levy) ลงให้เท่ากับตำแหน่งแม่บ้าน (Domestic Worker) ซึ่งเป็นแรงงานไร้ฝีมือ นับเป็นการสนับสนุนความพยายามแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากหากแรงงานมีงานทำในมาเลเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฟื้นตัวขึ้น และการถูกชักจูงให้กระทำสิ่งผิดกฎหมายก็จะลดลงด้วย 

 

    

 

                    ในการตอบข้อเสนอของไทย ดาโต๊ะ ซรี มูฮำหมัด นาจิบ บิน ตุน ฮัจญี อับดุลราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย โดย ดาโต๊ะ ซรี ฮิชามุดดีน บิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียเป็นผู้พิจารณาและแจ้งว่า หลักคิดและข้อเสนอของรองนายกรัฐมนตรีฯ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานไทยในมาเลเซียน่าสนใจยิ่ง และขอรับไว้พิจารณา ปัจจุบัน มาเลเซียได้ให้สิทธิพิเศษแก่แรงงานไทยที่ทำงานในมาเลเซีย โดยออกใบอนุญาตพิเศษ (Special Pass) แก่แรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำงานในร้านอาหารประเภทต้มยำ และในงานเกษตรตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม มาเลเซียพร้อมจะพิจารณาข้อเสนอของไทยที่ขอให้พิจารณาออกใบอนุญาตทำงานตำแหน่งพนักงานเสริฟในร้านอาหารประเภทต้มยำ ให้แก่แรงงานไทยที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อว่าหากผลการหารือดังกล่าวบรรลุผลจะส่งผลดีต่อการจ้างแรงงานไทยในร้านอาหารประเภทต้มยำเป็นอย่างมาก รวมทั้งการปรับลดอัตราค่าใบอนุญาตทำงานให้มีอัตราเดียวกับตำแหน่งแม่บ้าน (Domestic Worker) จะเป็นการส่งเสริมให้นายจ้างสามารถดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงานได้ ตลอดจนสามารถช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

*****************************