สนร. มาเลเซียเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทย ในเมืองบินตูลู รัฐซาราวัก

          เมื่อวันที่ 24 - 29 มีนาคม 2556  สนร. มาเลเซีย โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูต ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปราชการ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพแรงงานไทยในมาเลเซีย ณ เมืองบินตูลู รัฐซาราวัก ได้ปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงานและหน่วยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 

 

 

   

 

          คณะแพทย์และพยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทยจำนวนทั้งสิ้น 296 คน จำแนกเป็นแรงงานจากบริษัท HiapSeng Engineering (Malaysia) Sdn. Bhd., Eastern Engineer Ventures Sdn. Bhd. และบริษัท Chiyoda Sarawak Sdn. Bhd. จำนวน 189 คน บริษัท Permana Emas Sdn. Bhd. จำนวน 107 คน โดยมีบริการซักประวัติ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจรับฟังการเต้นของหัวใจ การทำงานของปอด ตรวจคอ ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ การลดละเลิกสุรา บุหรี่ การให้คำปรึกษา ลดความเครียด ผลการตรวจสุขภาพพบว่า คนงานมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่นเป็นหวัด จำนวน 73 คน ปวดกล้ามเนื้อ จำนวน 37 น มีความดันโลหิตสูง จำนวน 35 คน เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่นท้องเสีย เป็นโรคกระเพาะ จำนวน 14 คน มีอาการเวียนศีรษะ 7 คน เป็นโรคผิวหนัง 11 คน เป็นโรคตา 1 คน อื่นๆ เช่น โรคหัวใจ ติดเชื่อทางเดินปัสสาวะ ปวดฟัน จำนวน 7 คน สุขภาพแข็งแรง จำนวน 111 คน ซึ่งหมอได้สั่งจ่ายยารักษารวมทั้งได้จัดยาที่จำเป็นให้แก่แรงงานไว้ใช้ยามจำเป็นด้วย คนงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่จัดและดื่มสุรา ในส่วนสุขภาพจิตไม่พบผู้มีอาการซึมเศร้า หรือมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงแต่อย่างใด

 

******************