สนร. มาเลเซียเยี่ยมคารวะรองผอ. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำเมืองบินตูลู และ Resident of Bintulu รัฐซาราวัก

                    เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำเมืองบินตูลู และ Resident of Bintulu ซึ่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

 

 

                    จากการเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Saberi Bin HJ. Babil ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำเมืองบินตูลู และ Hj Muhammad Yakup Bin Kari ตำแหน่ง Resident of Bintulu ทราบว่า เมืองบินตูลูจะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานในนิคมซามาลาจูเพิ่มมากขึ้นอีกหลายโครงการ ทั้งจากญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน ซึ่งมีความต้องการแรงงานทุกระดับเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานไทยซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นแรงงานฝีมือและมีระเบียบวินัย ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับทางการของรัฐ จึงมีนายจ้างสอบถามและแจ้งความต้องการมายังหน่วยงานทั้งสองอยู่เสมอๆ สนร. มาเลเซียจึงได้มอบเอกสารคู่มือการจ้างแรงงานไทยเพื่อเผยแพร่ให้แก่นายจ้าง รวมทั้งได้แจ้งให้ Resident of Bintulu ทราบว่า ขณะนี้ที่พักของแรงงานต่างชาติในนิคมซามาลาจูค่อนข้างแออัด เนื่องจากมีการนำแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานจากประเทศต่างๆ เป็นจำนวนมากและแรงงานทั้งหมดต้องพักรวมกันอยู่ในที่พักที่จัดให้ ทำให้ไม่มีความสะดวกสบายเท่าที่ควร ซึ่ง Resident of Bintulu รับว่าจะนำปัญหานี้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่นิคมซามาลาจูเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

                    จากการสนทนา ทราบว่าในรัฐซาราวัก มีสถานกงสุลใหญ่ของ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน อินโดนีเซีย และบรูไน ตั้งอยู่ที่เมืองกูชิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ เพื่อให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนของประเทศเหล่านั้นด้วย ในขณะที่ประเทศไทยมีเพียงอาสาสมัครจำนวน 2 คน ที่จะช่วยประสานกับสถานเอกอัครราชทูต กรณีแรงงานหรือคนไทยประสบปัญหาเท่านั้น ซึ่งในอนาคตอันใกล้       สนร. มาเลเซียเชื่อว่าจะมีจำนวนคนงานมากขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากได้รับแจ้งความต้องการจากนายจ้างว่ามีความประสงค์จะจ้างแรงงานไทยในตำแหน่งช่างฝีมือ เพิ่มอีกจำนวน 1,200 คน นอกเหนือจากที่กำลังรอการจัดส่งเข้ามาทำงานในเมืองบินตูลูจำนวนกว่า 1,000 คน