สนร. มาเลเซียจัดกีฬาสมานฉันท์วันแรงงาน ปีงบประมาณ 2556

          สนร.มาเลเซีย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาพใต้ (ศอ.บต.) ในการจัดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ ในโครงการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ วันแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยในงานได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภท   ฟุตซอล มีผู้เข้าร่วม 21 ทีม ณ สนามกีฬา Sport Planet the Ultimate Experience กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการรำลึกถึงบทบาทความสำคัญของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ

 

    

 

     

 

          กิจกรรมแข่งขันกีฬาวันแรงงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูต ฯพณฯ กฤต ไกรจิตติ มาเป็นประธานในการเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เช่น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และหัวหน้าสำนักงานในทีมประเทศไทย 

          การแข่งขันเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 5.00 น จนถึงเวลา 11.00 น. มีผู้ร่วมงานซึ่งประกอบด้วย นักกีฬา กองเชียร์ และผู้เข้าชมงานกว่า 200 คน นอกจากการแข่งขันฟุตซอลระหว่างแรงงานไทย และชาวไทยผู้ที่สนใจแล้ว ยังมีการแข่งขันพิเศษระหว่างทีม VIP นำโดยเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย กับทีมผู้ประกอบการในประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ประเภทต้มยำและผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ CP รวมถึงผู้แทนบริษัทอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและทำความรู้จักสนิทสนมกันระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนไทยในมาเลเซีย อีกทาง

หนี่งด้วย

 

     

 

     

 

         จากการพูดคุยกับแรงงานไทยที่มาร่วมงาน พบว่าแรงงานไทยมีความพอใจต่อกิจกรรมในครั้งนี้มาก และยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสม รูปแบบกิจกรรมที่ควรปรับปรุง เพิ่มระยะเวลาให้เต็มวัน ทางคณะผู้จัดงานโดยสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้ให้คำสัญญาแก่ผู้เข้าร่วมงานว่า ในปีหน้าจะดำเนินการจัดงานแข่งขันกีฬาวันแรงงานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น กีฬาพื้นบ้านและการแสดงดนตรี เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น

 

 

************************************