สนร. มาเลเซียร่วมจัดงาน ASEAN Ladies Circle: ALC

           

            เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 สำนักงานแรงงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูต ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวโสพิส หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกับสถานทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน (ASEAN Ladies Circle in Kuala Lumpur: ALC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สินค้าไทย บริการของไทย และพบปะสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ประเทศอาเซียน โดยในทุกปีแต่ละประเทศจะผลัดกัน เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

            กิจกรรมครั้งนี้ มีภริยาเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (นางกอบเกียรติ ไกรจิตติ) เป็นประธานและสมาชิกมีผู้มาร่วมงานกว่า 70 คน มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม อาทิ เช่น การนำเสนอสินค้าไทย มีการแสดง รำบายศรีสู่ขวัญ รำโปงลาง เป็นต้น ในส่วนของสนร. มาเลเซีย ได้มีการประสานเชิญบริษัทประกอบกิจการนวดแผนไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. และบริษัท Thai Odyssey Group Sdn. Bhd. ได้จัดพนักงานนวดแผนไทย บริษัทละ 5 คน มาร่วมให้บริการสาธิตการนวดแผนไทยให้แก่แขกผู้มีเกียรติตลอดงาน ซึ่งได้รับความสนในเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการนวดแผนไทยอย่างถูกต้องให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย การจัดกิจกรรม ALC ได้รับความร่วมมือจากภริยาข้าราชการทุกสำนักงานในทีมประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ความสามัคคี ของทีมประเทศไทย และกระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอย่างดี บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น ผู้เข้าร่วมงานมีความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวไทย อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรไทย รวมถึงวัตถุดิบปรุงอาหาร ซึ่งนำมาใช้ในการตกแต่งโต๊ะอย่างสวยงาม แม้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียนจะมีลักษณะวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน แต่การแสดงออกซึ่งอัธยาศัยไมตรีแบบไทยๆ ยังจงเป็นเสน่ห์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน