สนร. มาเลเซียเยี่ยมไซต์งานที่เมืองลูมูต รัฐเปรัก

สนร. มาเลเซียเยี่ยมไซต์งานที่เมืองลูมูต รัฐเปรัก

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มซ.) โดย นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วย นายเกริกศักดิ์ ศักดิ์บดินทร์ นายกสมาคมจัดหางานแห่งประเทศไทย และนายสุรชัย หวังวัฒนานุกุล ประธานบริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เดินทางไปเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท Sapura Kencana Petroleum ที่เมืองลูมูต รัฐเปรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าพบตัวแทนสถานประกอบการ เยี่ยมชมสถานที่ทำงาน และที่พักสำหรับแรงงาน
บริษัท Sapura Kencana Petroleum เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขุดเจาะและร่วมพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งครบวงจร ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ การบริการด้านวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง งานติดตั้งท่อส่งผ่านน้ำมันและสิ่งอำนวยความสะดวก บริการภาคพื้นสมุทร การขุดเจาะ และการสำรวจ ปัจจุบัน บริษัท Sapura Kencana Petroleum มีพนักงานมากกว่า 12,000 คน ใน 20 ประเทศทั่วโลก

จากการพบปะตัวแทนบริษัท Mr. Wan Ahmad Saidin ตำแหน่ง Manager, Welding และ Mr. Bernard Kwok Phang Chin ตำแหน่ง Assistant Manager, Production และการเข้าชมสถานประกอบการ ทราบว่า ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่กำลังดำเนินการ 8-9 โครงการ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการจนถึงปี 2016 บริษัทมีความต้องการแรงงานฝีมือ ทั้งแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างชาติ ในตำแหน่งต่างๆ เช่น Welder, Structural Welder และ Pipe Fitter จำนวนประมาณ 1,200 อัตรา บริษัทเคยมีการจ้างงานแรงงานไทยมาก่อน มีความพอใจในฝีมือของแรงงานไทย จึงต้องการจ้างแรงงานไทยอีก
สำหรับคุณสมบัติของแรงงาน จะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี และจะต้องผ่านการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล และเนื่องจากบริษัทมีความต้องการจ้างงานไทยอย่างเร่งด่วน จึงเลือกที่จะมอบอำนาจบริษัทจัดหางาน เป็นผู้ดำเนินการจัดหาคนงาน ทั้งนี้ หากบริษัทจัดหางานมีศูนย์ทดสอบรับรองฝีมือช่างเชื่อม บริษัทฯ จะเดินทางไปทดสอบและคัดเลือกที่ประเทศไทย
ในการเดินทางเข้าเยี่ยมบริษัทครั้งนี้ สนร. มซ. มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐาน (Welding Qualification centre) ของบริษัทด้วย โดยได้ดูตัวอย่างผลงานเชื่อมที่ผ่านการคัดเลือก และที่ไม่ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งเข้าชมโรงงานเชื่อมของบริษัท ซึ่งมีแรงงานจากประเทศอินโดนีเซีย และแรงงานท้องถิ่นจากรัฐซาบาห์มารับการทดสอบฝีมือจำนวนมาก

สำหรับแรงงานฝีมือไทยตำแหน่งช่างเชื่อม เป็นตำแหน่งที่นายจ้างทั้งในมาเลเซียและทั่วโลกให้การยอมรับในฝีมือที่มีความละเอียดปราณีต งานเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งนายจ้างมีความพอใจและให้การยอมรับช่างเชื่อมไทยให้อยู่ในชั้นแนวหน้า จึงเห็นควรสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนากำลังแรงงานด้านช่างเชื่อมไทย เพื่อรองรับความต้องการแรงงานช่างเชื่อม ซึ่งยังคงมีความต้องการมากอย่างต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต