สนร.มาเลเซีย ต้อนรับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข เพื่อสำรวจสถานที่ตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐมะละกา และรัฐยะโฮร์

 

              เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้การต้อนรับคณะเดินทางประสานงานการตรวจสุขภาพแรงงานไทยในประเทศอาเซียน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งประกอบโดย ผู้แทนจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลโรคทรวงอก และกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเดินทางมาราชการภายใต้โครงการ การดูแลสุขภาพแรงงานไทยในประเทศอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ความเจ็บป่วยของแรงงานไทย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เรื่อง แนวทางการจัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพแรงงานกับเอกอัครราชทูตไทย และที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) วันที่ 8 มกราคม 2558 สนร. มาเลเซียพร้อมคณะเดินทางประสานงานฯ ได้เดินทางไปหารือกับตัวแทนของคนไทยในรัฐมะละกา ที่วัดพระพุทธชินราช โดยการหารือมุ่งเน้นเกี่ยวกับการสำรวจสถานที่ในการจัดโครงการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งสอบถามถึงสภาพปัญหาสุขภาพของคนไทยในพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาสุขภาพเบื้องต้น โดยคณะได้รับความร่วมมือจากทางวัดและคนไทยเป็นอย่างดี

              เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 สนร.มาเลเซีย และคณะฯ ได้เดินทางไปยัง วัดพุทธชยันตี รัฐยะโฮร์ ซึ่งเป็นรัฐที่มีคนไทยอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก คนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่แต่งงานกับชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ประกอบกิจการค้าขายทั่วไป รวมทั้งเป็นแม่บ้านเลี้ยงดูบุตร สนร.มาเลเซีย จึงเห็นว่ารัฐยะโฮร์เป็นสถานที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับการจัดโครงการตรวจสุขภาพ โดยคณะได้รับความร่วมมือจากทางวัดและคนไทยในพื้นที่เป็นอย่างดีเช่นกัน ในการนี้ คณะฯ ได้กล่าวขอบคุณทางสนร.มาเลเซีย และตัวแทนจากทั้ง 2 รัฐ ที่ได้แนะนำสถานที่ และข้อมูลต่างๆ ของแรงงานไทย ซึ่งหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการฯ สนร.มาเลเซีย จะประชาสัมพันธ์ ให้ทราบต่อไป