สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Genbina Sdn Bhd

             เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.มซ.) โดย นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายธนิทธิ์ ลอยพิมาย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่  สนร. มซ. ได้เข้าเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Genbina Sdn Bhd ณ ไซต์งานที่ Setapak, Kuala Lumpur

 

    

 

       

 

            บริษัท Genbina Sdn Bhd เป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมน้ำและการบำบัดน้ำเสีย บริษัทฯ ได้รับงานด้านการวางท่อบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ความยาว 50 กิโลเมตร ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ในโครงการ ‘River of Life’ ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำ Gombak และ Klang ของรัฐบาลมาเลเซีย 

              จากการพบปะกับนายจ้าง พบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจ้างงานแรงงานไทย 28 คน ในหลากหลายตำแหน่ง เช่น Tunneling Manager, Project Manager, Operator, Surveyor รวมทั้งแรงงานฝีมือตำแหน่งอื่นๆ นายจ้างมีความพอใจแรงงานไทยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีประสบการณ์และทักษะเฉพาะด้านการวางท่อใต้ดิน มีความรับผิดชอบและขยันขันแข็งในการทำงาน ทั้งนี้ นายจ้างมีแผนที่จะจ้างแรงงานไทยในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มอีกประมาณ 30-40 คน เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว 

 

 

 

**************