สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

         เมื่อวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2559 และวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2559 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลสงฆ์ จัดกิจกรรมตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเซีย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย และเพื่อให้คนไทยในมาเลเซียมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการให้บริการ จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ รัฐยะโฮร์ รัฐมะละกา กรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐเคดาห์ และรัฐปีนัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 400 คน

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการบริการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ตรวจสุขภาพทั่วไป ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง 

 

  
 
 
            จากผลการวัดความพึงพอใจในการให้บริการ พบว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลและค่ายาในประเทศมาเลเซียมีราคาสูงมาก และแรงงานไทยจำนวนไม่น้อยต้องดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง จึงทำให้คนไทยเหล่านี้ขาดการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ  ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรัง และคุณภาพชีวิตในระยะยาวที่ด้อยลง ทั้งนี้ ทีมแพทย์ได้ย้ำเตือนให้แรงงานไทยทุกคนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ พร้อมได้มอบยารักษาและยาสามัญให้แก่แรงงานไว้ใช้ยามจำเป็นด้วย
 
***************************