มาเลเซียขยายระยะเวลาโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

               มาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติ ผิดกฎหมาย (Rehiring and Relocation Illegal Immigrant Programme) ซึ่งเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ทำงานในมาเลเซียที่อยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาต (Overstay) ได้เสียค่าปรับ และจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และได้รับใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง สำหรับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ไม่เข้าร่วมโครงการนิรโทษกรรมฯ รัฐบาลจะเร่งรัดจับกุมอย่างเข้มงวด จำคุกและส่งกลับประเทศ

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียจึงขอสรุปสาระสำคัญของโครงการนิรโทษกรรมฯ ดังนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนิรโทษกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ประเภท A(i) แรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานประเภท Visit Pass Temporary Employment แต่ใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้ว แต่ยังคงทำงานต่อกับนายจ้างเดิม (ที่มีชื่อระบุในใบอนุญาตทำงาน) และมีหนังสือเดินทางอายุไม่น้อยกว่า 15 เดือน 

2. ประเภท A(ii) แรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานประเภท Visit Pass Temporary Employment แต่ใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้ว และยังคงทำงานต่อ แต่ไม่ได้ทำงานกับนายจ้างรายเดิม และมีหนังสือเดินทางอายุไม่น้อยกว่า 15 เดือน 

3. ประเภท B แรงงานต่างชาติที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยว (Social Visit Pass) ทำงาน และ วีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยได้ทำงานกับนายจ้างปัจจุบัน และมีหนังสือเดินทางอายุไม่น้อยกว่า 15 เดือน 

นอกจากนี้ มาเลเซียจะไม่อนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการฯ (1) ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียโดยไม่ได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องและไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง (2) เคยมี Work Permit แต่หลบหนีนายจ้างรายเดิม (3) เคยมี Work Permit แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ 

ทั้งนี้ นายจ้างและลูกจ้างที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเสียค่าปรับและผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกับการจ้างงานแรงงานต่างชาติที่มีอยู่เดิม เช่น ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมจ้างงานแรงงานต่างชาติ (Levy) ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือไม่เคยลงทะเบียนโครงการนิรโทษกรรม (6P) เป็นต้น

 

การเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่าย

นายจ้างต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์และพาท่านไปขึ้นทะเบียนที่บริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางการมาเลเซีย ซึ่งมี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท IMAN Resources   บริษัท Bukti Megah  และบริษัท Konsortium PMF เท่านั้น แล้วจึงไปขอหนังสือเดินทาง (หากจำเป็น) และจ่ายค่าปรับ หลังจากนั้นทางการมาเลเซียจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากผ่าน ก็จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจ้างงานแรงงานต่างชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ Work Permit ต่อไป

สำหรับค่าใช้จ่ายต่อหัวประกอบด้วย

1. ค่าลงทะเบียนและค่าบริหารจัดการ 1,200 ริงกิต

2. ค่าปรับ รวม          900 ริงกิต

3. ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตทำงาน แตกต่างตามภาคประกอบการ

ข้อควรระวัง

เพื่อลดโอกาสของการถูกหลอกหรือเข้าใจผิดเข้าร่วมโครงการนี้ ขอให้ท่านอ่านข้อควรระวังด้านล่างนี้ก่อนตัดสินใจสมัคร

1. ผู้ที่จ๊อบหนังสือเดินทางทุกเดือนไม่สามารถร่วมโครงการได้ เพราะไม่ถือว่าอยู่เกินกำหนด (Overstay) จึงไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ

2. ผู้ที่มาทำงานโดยไม่มี Work Permit และอยู่เกินกำหนด (Overstay) แต่เป็นการ Overstay หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ต้องเป็นการ Overstay ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่านั้น

3. ผู้ที่อายุเกิน 45 ปีไม่สามารถสมัครได้

4. ขอให้ท่านพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องจ่ายให้ละเอียด โดยเทียบกับค่าใช้จ่าย  ที่ทางการมาเลเซียกำหนด ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

5. หากปัจจุบันท่านยังคงทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และไม่ใช่ผู้ที่มีคุณสมบัติ   ร่วมโครงการ Rehiring นี้ ขอให้ท่านรีบเดินทางกลับประเทศไทย และเข้ามาทำงานโดยมีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง เนื่องจาก ทางการมาเลเซียได้เข้มงวดกับการจับกุมกวาดล้างแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต

...ด้วยความปรารถนาดี...

 

 

 

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

โทร. +603-2145-5868 /+603-2145-6004

อีเมล์ thai_labour_office@yahoo.com