การจ้างงาน ตำแหน่ง ผู้ประกอบอาหารไทย

(ประเภทการจ้างงานระยะสั้น 6 เดือน อนุญาตเฉพาะรัฐในคาบสมุทรมาเลเซียเท่านั้น)

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานระยะสั้น 6 เดือน

1. คนงานเดินทางเข้ามาเลเซียโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว (Social Visit Pass)

2. นายจ้างพาคนงานไปตรวจโรค โดยรายงานผลการตรวจโรค นายจ้างสามารถไปรับแบบฟอร์ม   การตรวจโรคได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำรัฐ

3. นายจ้างจัดเตรียมเอกสารไปยื่นคำร้องที่ฝ่ายแรงงานต่างชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของรัฐ กรณีเอกสารครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์ นายจ้างจะทราบผลการพิจารณาภายใน 7 วัน

4. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว นายจ้างสามารถไปขอ Journey Performed Visa เพื่อเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงาน (ระยะ 6 เดือน)

รายการเอกสารที่นายจ้างต้องเตรียม

1. ใบคำร้อง

2. รูปถ่ายนายจ้าง จำนวน 1 รูป (ขนาดสำหรับทำหนังสือเดินทาง)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง

4. ใบจดทะเบียนประกอบธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

5. รูปถ่ายร้านอาหาร (ด้านหน้า ด้านใน และทางเข้า)

6. เมนูของร้าน

7. สำเนาหนังสือเดินทางของคนงาน

8. Personal Bond ติดอากรแสตมป์ 10.00 ริงกิต

9. แบบฟอร์ม IM.12 และหรือ IM.38 กรณีเป็นพาสปอร์ต

10. รายงานผลการตรวจโรค (นายจ้างรับแบบฟอร์มการตรวจโรคที่สำนักงนตรวจคนเข้าเมือง)

11. สัญญาจ้าง (ระหว่างนายจ้างและคนงานต่างชาติ) ติดแสตมป์ 10.00 ริงกิต

 

 

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานตำแหน่งผู้ประกอบการอาหารไทย ระยะสั้น 6 เดือน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้

ค่าใช้จ่ายทุก 6 เดือน

1. Levy จำนวน 925 ริงกิต (คำนวณจาก Levy ภาคบริการ 1,850 ริงกิต) 

2. ค่าสติกเกอร์ จำนวน       60 ริงกิต

3. ค่าดำเนินการ จำนวน 125 ริงกิต

ค่าใช้จ่ายรายปี

4. ค่าตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับคลินิค

5. ประกันเงินทดแทน จำนวน   72 ริงกิต (ยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)  

6. ค่าประกันสุขภาพ จำนวน 120 ริงกิต (ยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)

ค่าใช้จ่ายครั้งแรก (จ่ายครั้งเดียว)

7. ค่าทำ Journey Performed จำนวน 500 ริงกิต