สนร. มาเลเซียเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.มซ.) เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราขทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (สอท.) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Malaysian Bar Council ฝ่ายกงสุล และ สนร. มาเลเซีย ร่วมเป็นวิทยากร

          การสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหา แนวทางการช่วยเหลือ ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้อาสาสมัครฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ คนไทยที่ประสบปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       

ในส่วนของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วยอาสาสมัครจากรัฐต่างๆ ได้แก่ รัฐเนกรีเซมบีลัน ยะโฮร์  ซาราวัก ซาบาห์ เปรัก ปาหัง ตรังกานู สลังงอร์ และกรุงกัวลาสัมเปอร์ โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต ฯพณฯ ดำรง ใคร่ครวญ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเงินอุดหนุนจาก สอท. ให้แก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมจากแต่ละรัฐด้วย