สนร. มาเลเซีย ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

           เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.-12.00 น. นางสาวนิภา นิรันดร์นุต อุปทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้การต้อนรับ นายบูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เพื่อศึกษาดูงานและหารือข้อราชการกับหน่วยงาน Public Complaints Bureau ของมาเลเซีย 

           ในโอกาสนี้ นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจของสนร.มาเลเซียให้คณะทราบ            ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยและแรงงานไทยในมาเลเซียด้วย