สนร. มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายกงสุล เยี่ยมลูกเรือประมงไทยที่เกาะ Pangkor

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำโดย นายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้เข้าเยี่ยมลูกเรือประมงไทยที่เกาะ Pangkor เมือง Sri Manjung รัฐเปรัก

  

  

          จากการเข้าเยี่ยมลูกเรือประมงไทย พบว่า มีลูกเรือประมงไทยอาศัยอยู่บนเกาะ Pangkor ประมาณ 1,000 คน ส่วนใหญ่มาจากจังหวัด สตูล ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี ชุมพร และสมุทรสาคร (มหาชัย) ลูกเรือประมงไทยส่วนใหญ่เข้ามาทำงานตามคำชักชวนของเพื่อนหรือญาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในมาเลเซียอยู่ก่อนแล้ว พบว่ามีรายได้ดีกว่าการทำงานบนเรือประมงในประเทศไทย และนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงาน 

          จากการสัมภาษณ์ลูกเรือประมงไทยบนเกาะ Pangkor พบว่าไม่ค่อยเจอปัญหาในระหว่างการทำงานเนื่องจากลูกเรือประมงไทยส่วนใหญ่ได้ทำงานกับนายจ้างที่ดี คอยให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน ประกอบกับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากเกาะ Pangkor เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มีร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมาก ที่สำคัญคือ ลูกเรือประมงไทยส่วนใหญ่มีใบอนุญาตทำงานเป็นลูกเรือประมงที่ถูกต้อง จึงไม่มีปัญหาการถูกจับกุม