สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) นำโดยนางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที ร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดกิจกรรมตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเซีย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เมืองอีโป รัฐเปรัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย สนับสนุนให้มีสุขภาพที่ดี รู้วิธีการดูแลเบื้องต้น สามารถเข้าถึงการคัดกรองภาวะสุขภาพด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสมเพื่อลดภาวะเสี่ยง และป้องกันการเกิดโรคได้ง่ายขึ้น

 

    

          กิจกรรมในครั้งนี้ ทีมแพทย์มีการบริการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ตรวจสุขภาพทั่วไป ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี จากการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีในครั้งนี้ พบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดอาการปวดเข่า ปวดเมื่อย บางรายก็เป็นโรคกระเพาะ และโรคผิวหนัง จากผลการวัดความพึงพอใจในการให้บริการ พบว่าผู้มารับบริการ จำนวน 27 ราย มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก ทั้งนี้ ทีมแพทย์ได้ย้ำเตือนทุกคนให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ พร้อมได้มอบยารักษาและยาสามัญให้ไว้ใช้ยามจำเป็นอีกด้วย