สนร. มาเลเซีย เตือนคนไทยที่จะไปทำงานในประเทศบรูไน

          สนร.มาเลเซีย ได้รับแจ้งข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศว่า รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม จะนำประมวลกฎหมายอาญาอิสลาม (Syariah Penal Code) มาบังคับใช้ในประเทศ ซึ่ง สนร.มาเลเซีย เห็นว่าแรงงานไทยที่จะเดินทางเข้าไปทำงานที่ประเทศบรูไรดารุสซาลาม จำเป็นต้องรับทราบ เพื่อสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยจะมีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาอิสลาม ควบคู่กับประมวลกฎหมายทั่วไป (Civil Law) ในเดือน เมษายน 2557 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

         

          1. ประมวลกฎหมายอาญาอิสลาม 

สนร. มาเลเซียร่วมงาน Thai Odyssey 9th Annual Dinner

          เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ฯพณฯ กฤต  ไกรจิตติ) และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นางสาวภัทรพร  สมันตรัฐ) ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว) พร้อมด้วยคณะข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ อาทิ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงประจำปีของบริษัท Thai Odyssey Group ชื่องาน Thai Od

สนร. มาเลเซียเตือนแรงงานไทย!! ระวังถูกหลอกทำใบอนุญาตทำงานปลอม

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรัฐยะโฮร์ได้เข้าจับกุมแกงค์ทำใบอนุญาตทำงานปลอมให้แรงงานต่างชาติ ที่เมือง Skudai รัฐยะโฮร์ มีชาวอินเดียถูกจับกุมทั้งสิ้น 44 คน โดยหนึ่งในจำนวนนั้น ถูกจับขณะที่กำลังพิมพ์ใบอนุญาตทำงานปลอม ส่วนจำนวนที่เหลือ เชื่อว่าเป็นลูกค้าหรือเหยื่อที่มารอรับใบอนุญาตทำงาน

ประกาศ!! รัฐบาลมาเลเซียจะดำเนินโครงการพิเศษ เพื่อจัดการแรงงานต่างชาติผิดกฏหมายในประเทศมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 สนร. มาเลเซียได้เข้าร่วมประชุม Special Programme - Management of Illegal/Undocumented Foreign Workers ที่กระทรวงมหาดไทย ณ เมืองปุตราจายา และได้รับแจ้งจากที่ประชุมว่า ในการดำเนินโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย หรือ 6P ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2555 พบว่า จากสถิติแรงงานต่างชาติลงทะเบียนทั้งสิ้น 1.3 ล้านคน มีแรงงานต่างชาติจำนวนถึง 481,008 คน ที่นายจ้างยังไม่ไปดำเนินการให้ครบถ้วน จำแนกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

สนร. มาเลเซียร่วมจัดโครงการ Thailand Week 2013

          เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2556 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียร่วมจัดโครงการ Thailand Week 2013 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และขยายตลาดสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดมาเลเซีย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า Mid Valley Mega mall, Hall 3 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

 

ประชาสัมพันธ์ คู่มือขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับ Expatriate ในประเทศมาเลเซีย

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับ Expatriate 

ในประเทศมาเลเซีย

 

 

 

 

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการ และแรงงานไทย ในเกาะลังกาวี รัฐเคดาห์

          เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2556 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปราชการที่เกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ เพื่อเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทย ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมสถานประกอบที่มีการจ้างงานแรงงานไทย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท Konsortium Ikan Bilis Langkawi Sdn. Bhd. (KIBL) ร้านอาหาร Wan Thai Restaurant และร้านอาหาร Restoran Hj. Jelani 

 

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน

          เมื่อวันที่ 12 - 16 กันยายน 2556 สำนักงานแรงงาน โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูต  ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวโสพิส หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปราชการที่จังหวัดสตูล และเกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือข้อราชการ รวมทั้งเพื่อเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทย

 

มาเลเซียจะปฏิบัติการกวาดล้างชาวต่างชาติผิดกฎหมาย หลังวันฮารีรายา

          ดาโต๊ะ ซรี อาห์มัด ซาฮิด ฮามีดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียประกาศว่า กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมายทั่วประเทศหลังการเฉลิมฉลองวันฮารีรายานี้ 

ประชาสัมพันธ์ คู่มือแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย

 คำนำ

 

คู่มือสำหรับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย

 คำนำ

 

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐมะละกา

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการจ้างงาน และ นายไพศาล หีมสุวรรณ พนักงานประสานงานทั่วไป ได้เดินทางไปราชการที่รัฐมะละกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทย รวมทั้งเข้าเยี่ยมสถานประกอบการรายใหม่ เพื่อขยายตลาดแรงงานไทย ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมสถานประกอบทั้งหมด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท My 32 Traditional Massage (M) Sdn. Bhd. (2) บริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd.

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทยในไซต์งานนิคมอุตสาหกรรม ซามาลาจู รัฐซาราวัก

           เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 สนร.มาเลเซีย โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปยังไซต์งานนิคมอุตสาหกรรมซามาลาจู เมืองบินตูลู รัฐซาราวัก กรณีที่เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานอินโดนีเซีย และพบกับระดับผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว 

 

  

ไฟป่าอินโดนีเซียสร้างปัญหามลพิษทางอากาศให้กับ ชาวสิงคโปร์และชาวมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 หนังสือพิมพ์ The Star และหนังสือพิมพ์ New Straits Times ได้ลงข่าวปัญหาหมอกควันจากไฟป่าประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้ปัญหามลพิษทางอากาศจากไฟป่าของอิโดนีเซียส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ และชาวยะโฮร์ ในประเทศมาเลเซีย ทีมีอาณาเขตติดกับประเทศสิงคโปร์ และมีคนไทยพำนักอยู่เป็นจำนวนมาก 

 

รองประธานวุฒิสภาและคณะ เยือนประเทศมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยือนมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2556 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ประสงค์จะหารือกับหน่วยงานทีมประเทศไทย และพบปะชุมชนชาวไทย เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย

 

ตรวจนิเทศงาน สนร. มาเลเซีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุเมธ มโหสถ) และคณะ ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (นายอนุรักษ์ ทศรักษ์) ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายวรานนท์ ปิติวรรณ) และผู้ตรวจราชการสำนักประกันสังคม (นายพรรษา บุญประสิทธิ์) ได้เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2556 ของสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย                                           &n

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมไซต์งานก่อสร้าง (บริษัท Utama Antih Sdn Bhd และบริษัท AJ Supply & Services Sdn Bhd)

                    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)       นางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ฝ่ายส่งเสริมการจ้างงาน นายไพศาล หีมสุวรรณ พนักงานประสานงานทั่วไป และนายชิษณุพงษ์ ไวทยากูล นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปราชการที่รัฐตรังกานู เพื่อตรวจเยี่ยมไซต์งานก่อสร้างของ บริษัท Utama Antih Sdn Bhd. และบริษัท AJ Supply & Services Sdn Bhd. รวมทั้งเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ   เพื่อหาโอกาสขยายตลาดแรงงานไทยต่อไปด้วย

สนร. มาเลเซียเข้าร่วมกับสอท. จัดกงสุลสัญจรบริการประชาชน ให้คำปรึกษาด้านเเรงงาน และพบปะอาสาสมัครในรัฐยะโฮร์

         เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2556 สอท.มีกำหนดจัดบริการกงสุลสัญจร ณ ร้านอาหารโชคดี และพบปะ แรงงานไทยในรัฐยะโฮร์ ในการนี้สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียโดย นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และ นายไพศาล หีมสุวรรณ (พนักงานประสานงานทั่วไป) ร่วมในการสัญจรเพื่อพบปะ เยี่ยมเยียนแรงงาน รับทราบถึงปัญหาพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านต่างๆ ตลอดจนให้กำลังใจแก่ชาวไทยในรัฐยะโฮร์

สนร. มาเลเซียจัดกีฬาสมานฉันท์วันแรงงาน ปีงบประมาณ 2556

          สนร.มาเลเซีย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาพใต้ (ศอ.บต.) ในการจัดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ ในโครงการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ วันแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศยุบสภา และกำหนดวันเลือกตั้ง

                   โทรเลข สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 แจ้งการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 หลังจากได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซีย เพื่อเสนอวันยุบสภาฯ และนายกฯ ได้แจ้งเรื่องการยุบสภาให้มุขมนตรีทุกรัฐให้เข้าเฝ้าสุลต่านเพื่อแจ้งเรื่องการยุบสภาให้ทราบแล้ว 

Syndicate content