รองประธานวุฒิสภาและคณะ เยือนประเทศมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยือนมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2556 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ประสงค์จะหารือกับหน่วยงานทีมประเทศไทย และพบปะชุมชนชาวไทย เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย

 

ตรวจนิเทศงาน สนร. มาเลเซีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุเมธ มโหสถ) และคณะ ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (นายอนุรักษ์ ทศรักษ์) ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายวรานนท์ ปิติวรรณ) และผู้ตรวจราชการสำนักประกันสังคม (นายพรรษา บุญประสิทธิ์) ได้เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2556 ของสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย                                           &n

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมไซต์งานก่อสร้าง (บริษัท Utama Antih Sdn Bhd และบริษัท AJ Supply & Services Sdn Bhd)

                    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)       นางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ฝ่ายส่งเสริมการจ้างงาน นายไพศาล หีมสุวรรณ พนักงานประสานงานทั่วไป และนายชิษณุพงษ์ ไวทยากูล นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปราชการที่รัฐตรังกานู เพื่อตรวจเยี่ยมไซต์งานก่อสร้างของ บริษัท Utama Antih Sdn Bhd. และบริษัท AJ Supply & Services Sdn Bhd. รวมทั้งเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ   เพื่อหาโอกาสขยายตลาดแรงงานไทยต่อไปด้วย

สนร. มาเลเซียเข้าร่วมกับสอท. จัดกงสุลสัญจรบริการประชาชน ให้คำปรึกษาด้านเเรงงาน และพบปะอาสาสมัครในรัฐยะโฮร์

         เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2556 สอท.มีกำหนดจัดบริการกงสุลสัญจร ณ ร้านอาหารโชคดี และพบปะ แรงงานไทยในรัฐยะโฮร์ ในการนี้สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียโดย นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และ นายไพศาล หีมสุวรรณ (พนักงานประสานงานทั่วไป) ร่วมในการสัญจรเพื่อพบปะ เยี่ยมเยียนแรงงาน รับทราบถึงปัญหาพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านต่างๆ ตลอดจนให้กำลังใจแก่ชาวไทยในรัฐยะโฮร์

สนร. มาเลเซียจัดกีฬาสมานฉันท์วันแรงงาน ปีงบประมาณ 2556

          สนร.มาเลเซีย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาพใต้ (ศอ.บต.) ในการจัดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ ในโครงการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ วันแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศยุบสภา และกำหนดวันเลือกตั้ง

                   โทรเลข สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 แจ้งการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 หลังจากได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซีย เพื่อเสนอวันยุบสภาฯ และนายกฯ ได้แจ้งเรื่องการยุบสภาให้มุขมนตรีทุกรัฐให้เข้าเฝ้าสุลต่านเพื่อแจ้งเรื่องการยุบสภาให้ทราบแล้ว 

สนร. มาเลเซียเยี่ยมคารวะรองผอ. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำเมืองบินตูลู และ Resident of Bintulu รัฐซาราวัก

                    เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำเมืองบินตูลู และ Resident of Bintulu ซึ่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

สนร. มาเลเซียเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทย ในเมืองบินตูลู รัฐซาราวัก

          เมื่อวันที่ 24 - 29 มีนาคม 2556  สนร. มาเลเซีย โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูต ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปราชการ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพแรงงานไทยในมาเลเซีย ณ เมืองบินตูลู รัฐซาราวัก ได้ปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงานและหน่วยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 

 

ประกาศ!!!

 

 ประกาศ!!!

        

   กรมแรงงานมาเลเซียได้มีหนังสือเวียนถึงสนร. มาเลเซีย ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งให้ทราบว่าเลขานุการคณะกรรมการค่าแรงแห่งชาติ ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประกาศกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ดังนี้

สนร. มาเลเซียเข้าร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ปีนัง ในการสัญจรเพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน ชาวไทยในเกาะลังกาวี

          เมื่อวันที่ 13-16 มีนาคม 2556 ที่สถานกงสุลใหญ่ปีนัง มีกำหนดจัดบริการกงสุลสัญจรและพบปะหน่วยงานต่างๆของมาเลเซีย ในเกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ในการนี้สำนักงานแรงงานโดย นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมในการสัญจรเพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน และรับทราบปัญหา ตลอดจนให้กำลังใจและให้บริการด้านต่างๆ แก่ชาวไทยในเกาะลังกาวี

 

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการรับเหมาก่อสร้าง (บริษัท BAUER (Malaysia) Sdn Bhd)

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และ นางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ฝ่ายส่งเสริมการจ้างงาน ได้เข้าเยี่ยมบริษัท BAUER (Malaysia) Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ Lot 1951, Jalan Bukit Rimau, Taman Bukit Kemuning, Shah Alam รัฐสลังงอร์ เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพการจ้างงานและความเป็นอยู่ของแรงงานไทย รวมทั้งเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ เพื่อหาโอกาสขยายตลาดแรงงานไทยต่อไปด้วย

 

แรงงานไทยโปรดทราบ!!! รัฐบาลมาเลเซียประกาศกำหนดให้แรงงานต่างชาติ รับผิดชอบค่า Levy เอง

                   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 หนังสือพิมพ์ The Star และหนังสือพิมพ์ New Straits Times ได้ลงข่าว Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (คนที่ 2) แถลงข่าวว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แรงงานต่างชาติต้องรับผิดชอบจ่ายค่าภาษีการจ้างงานแรงงานต่างชาติ (Levy) เอง และประกาศยกเลิกกฎข้อบังคับที่ให้นายจ้างรับผิดชอบค่า Levy ที่รัฐบาลได้บังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2009 (2552) ทั้งนี้ การประกาศดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ทันที สำหรับการจ้างงานแรงงานต่างชาติรายใหม่ รวมทั้งกรณีการต่ออายุใบอนุญาตทำ

การเยือนมาเลเซียของ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง

 

              

สนร. มาเลเซียรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

                     เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมี ฯ พณ ฯ นายกฤต  ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พนร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหาร 3 เหล่าทัพ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการกระทรวงยุติธรรม เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ได้มีพระปฏิสันถาร ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยัง University of Malaya ในการเสด็จ University of Malaya

สนร. มาเลเซียร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

                     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 กลุ่มต้มยำไทยคลับ (TYT) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลััมเปอร์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ร้านนางคำ กำปงบารู โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

สนร. มาเลเซียเตือนคนไทยที่จะมาทำงานในมาเลเซีย

                     สนร.มาเลเซีย ได้รับแจ้งข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ว่ามีคนไทยที่เดินทางเข้ามาประเทศมาเลเซีย ถูกจับกุมในข้อหาต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 55 จำนวน 120 คน โดยได้คัดแยกประมวลความผิดรวมทั้งที่มาของคนไทยที่ทำผิดกฎหมายในมาเลเซีย ได้แก่ คดียาเสพติด จำนวน 30 คน คดีเข้าเมืองผิดกฏหมาย จำนวน 90 คน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเผยแพร่เตือนภัยเป็นมาตรการ  เชิงป้องกัน (Preventive Measures) ดังนี้

 

 

สนร. มาเลเซียร่วมงาน ทำบุญเลี้ยงพระและร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

           เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูตเป็นประธานนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจุดเทียนชัย และร้องเพลงสดุดีมหาราชาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐเปรัก

                    เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2555 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวโสพิส หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปราชการที่รัฐเปรัก เพื่อเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทย ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมสถานประกอบที่มีการจ้างงานแรงงานไทย 4 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท McConnell Dowell (Malaysia) Sdn. Bhd. (2) บริษัท Trapia Malaysia Sdn. Bhd.

ประกาศเตือน!!! อย่าเข้ามาทำงานนวดในรัฐซาราวักอย่างเด็ดขาด

                                                      

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการนวดแผนไทย

                    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ฝ่ายส่งเสริมการจ้างงาน และนายไพศาล หีมสุวรรณ ผู้ประสานงานทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมบริษัท Naturich Resources Sdn. Bhd. ตั้งอยู่ที่ No. 22, Jalan SS 2/24, 47300 Petaling Jaya รัฐสลังงอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียมแรงงานไทย พร้อมทั้งทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ

การประชุมคณะทำงานร่วมไทย – มาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือ

                    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 สนร. มาเลเซียได้ให้การต้อนรับนายพูนศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ที่ได้เดินทางมาประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (JWG) ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Berjaya Times Square โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ

สนร. มาเลเซีย เตือน! คนไทยในประเทศมาเลเซีย

                    สนร.

สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 3 – 9 กันยายน 2555 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สศส. ศอ.บต.) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย และเพื่อให้คนไทยในมาเลเซียมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งเน้นในเชิงของการป้องกัน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการใน 3 พื้นที่หลักในมาเลเซีย ได้แก่ รัฐปีนัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ และรัฐยะโฮร์

 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดสัมมนา ปัญหาคนไทยตกทุกข์ได้ยาก แรงงานผิดกฎหมาย และเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ ในมาเลเซียและแนวทางแก้ไข

                   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2555 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดสัมมนา เรื่อง ปัญหาคนไทยตกทุกข์ได้ยาก แรงงานผิดกฎหมาย และเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ในมาเลเซีย และแนวทางแก้ไข ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่    จ.สงขลา โดยเอกอัครราชทูตฯ ท่านธนะ ดวงรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในสังกั

สนร. มาเลเซียเยี่ยมบริษัท Redwood Furniture รัฐยะโฮร์

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตในประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวโสพิส หมัดป้องตัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปเยี่ยมบริษัท Redwood Furniture Sdn. Bhd. ตั้งอยู่ที่ No.1, Jalan Bukit, Kawasan Miel, Seri Alam, Masai 81750 รัฐยะโฮร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของแรงงานไทย รวมทั้งเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ อันเป็นแผนการหลักในการดำเนินการส่งเสริมตลาดแรงงานของสนร.

สนร. มาเลเซียขอเชิญชวนแรงงานไทยในมาเลเซีย เข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี

                ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของแรงงานไทย และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตลอดจนขวัญและกำลังใจแก่แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างแรงงานไทย นายจ้าง และหน่วยงานของรัฐบาลไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรมฯ  ดังนี้

สนร. มาเลเซียเตือนวงดนตรีไทย ขอให้มี Calling Visa ก่อนเดินทางเข้ามาทำงาน

                    แรงงานไทย เป็นแรงงานที่ได้รับการยอมรับในทักษะความสามารถอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางการก่อสร้าง การเป็นผู้ประกอบอาหาร ช่างฝีมือต่างๆ หรือแม้แต่วงดนตรีไทย

สนร. มาเลเซียนำผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์

               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 สนร. มาเลเซียได้ให้การต้อนรับนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้มีโอกาสนำผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และคณะ เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจ้างงานแรงงานไทย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท DZ Card (Malaysia) Sdn. Bhd. บริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. และ บริษัท Sea Cuisine Sdn. Bhd.

สนร. มาเลเซียเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐมะละกา

               สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมดูงานบริษัท Afamosa Resort Hotel Sdn. Bhd. และบริษัท My 32 Traditional Massage (M) Sdn. Bhd. ที่รัฐมะละกา

Syndicate content