ประกาศเตือน!!! อย่าเข้ามาทำงานนวดในรัฐซาราวักอย่างเด็ดขาด

                                                      

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการนวดแผนไทย

                    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ฝ่ายส่งเสริมการจ้างงาน และนายไพศาล หีมสุวรรณ ผู้ประสานงานทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมบริษัท Naturich Resources Sdn. Bhd. ตั้งอยู่ที่ No. 22, Jalan SS 2/24, 47300 Petaling Jaya รัฐสลังงอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียมแรงงานไทย พร้อมทั้งทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ

การประชุมคณะทำงานร่วมไทย – มาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือ

                    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 สนร. มาเลเซียได้ให้การต้อนรับนายพูนศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ที่ได้เดินทางมาประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (JWG) ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Berjaya Times Square โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ

สนร. มาเลเซีย เตือน! คนไทยในประเทศมาเลเซีย

                    สนร.

สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 3 – 9 กันยายน 2555 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สศส. ศอ.บต.) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย และเพื่อให้คนไทยในมาเลเซียมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งเน้นในเชิงของการป้องกัน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการใน 3 พื้นที่หลักในมาเลเซีย ได้แก่ รัฐปีนัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ และรัฐยะโฮร์

 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดสัมมนา ปัญหาคนไทยตกทุกข์ได้ยาก แรงงานผิดกฎหมาย และเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ ในมาเลเซียและแนวทางแก้ไข

                   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2555 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดสัมมนา เรื่อง ปัญหาคนไทยตกทุกข์ได้ยาก แรงงานผิดกฎหมาย และเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ในมาเลเซีย และแนวทางแก้ไข ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่    จ.สงขลา โดยเอกอัครราชทูตฯ ท่านธนะ ดวงรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในสังกั

สนร. มาเลเซียเยี่ยมบริษัท Redwood Furniture รัฐยะโฮร์

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตในประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวโสพิส หมัดป้องตัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปเยี่ยมบริษัท Redwood Furniture Sdn. Bhd. ตั้งอยู่ที่ No.1, Jalan Bukit, Kawasan Miel, Seri Alam, Masai 81750 รัฐยะโฮร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของแรงงานไทย รวมทั้งเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ อันเป็นแผนการหลักในการดำเนินการส่งเสริมตลาดแรงงานของสนร.

สนร. มาเลเซียขอเชิญชวนแรงงานไทยในมาเลเซีย เข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี

                ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของแรงงานไทย และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตลอดจนขวัญและกำลังใจแก่แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างแรงงานไทย นายจ้าง และหน่วยงานของรัฐบาลไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรมฯ  ดังนี้

สนร. มาเลเซียเตือนวงดนตรีไทย ขอให้มี Calling Visa ก่อนเดินทางเข้ามาทำงาน

                    แรงงานไทย เป็นแรงงานที่ได้รับการยอมรับในทักษะความสามารถอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางการก่อสร้าง การเป็นผู้ประกอบอาหาร ช่างฝีมือต่างๆ หรือแม้แต่วงดนตรีไทย

สนร. มาเลเซียนำผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์

               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 สนร. มาเลเซียได้ให้การต้อนรับนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้มีโอกาสนำผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และคณะ เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจ้างงานแรงงานไทย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท DZ Card (Malaysia) Sdn. Bhd. บริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. และ บริษัท Sea Cuisine Sdn. Bhd.

สนร. มาเลเซียเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐมะละกา

               สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมดูงานบริษัท Afamosa Resort Hotel Sdn. Bhd. และบริษัท My 32 Traditional Massage (M) Sdn. Bhd. ที่รัฐมะละกา

สนร. มาเลเซียเตือนแรงงานก่อสร้าง ระวังถูกนายหน้าเถื่อนหลอกมาลอยแพในมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งจากอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายกงสุล) แจ้งว่าได้รับการร้องทุกข์ทางโทรศัพท์จากแรงงานไทย แจ้งว่าตนและพวกจำนวน 15 คนถูกหลอกลวงมาทำงานในประเทศมาเลเซียตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2555 โดยพักอยู่บริเวณเขตราวัง ใกล้กรุงกัวลาลัมเปอร์ จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ทำงานตามที่มีการตกลงกัน และมีความประสงค์ขอให้สถานทูตให้ความช่วยเหลือส่งกลับประเทศไทย

รัฐบาลมาเลเซียประกาศกำหนดค่าแรงขั้นต่ำแล้ว

                     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ดาโต๊ะ ซรี นาจิบ ตน ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ประกาศกำหนดค่าแรงขั้นต่ำให้แรงงานภาคเอกชนเป็นครั้งแรก โดยแรงงานในคาบสมุทรมาเลเซียจะได้ 900 ริงกิตต่อเดือน หรือ 4.33 ริงกิตต่อชั่วโมง ส่วนแรงงานในรัฐซาราวัก รัฐซาบาฮ์ และลาบวน จะได้ 800 ริงกิต ต่อเดือน หรือ 3.85 ริงกิตต่อชั่วโมง โดยจะมีผลบังคับใช้ใน 6 เดือน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกเว้นบริษัทที่มีขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัทที่มียอดขายประจำปีจำนวน 250,000 ริงกิต (สำหรับภาคอุตสาหกรรม) และจำนวน 200,000 ริงกิต (สำหรับภาคการเกษตรและบริการ) และ

สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังการหลอกลวงเสนองานทางอินเตอร์เน็ท

          ปัจจุบันนี้ อินเตอร์เน็ทถือเป็นหนึ่งในช่องทางหลักของการสมัครงาน ผู้หางานหันมาใช้อินเตอร์เน็ทเป็นเครื่องมือในการค้นหาและสมัครงานอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และหลากหลายกว่าการหางานจากช่องทางอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีความละเอียดรอบคอบ ก็อาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ทได้

สนร. มาเลเซียจัดโครงการ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

           เมื่อวันที่ 12-16 มีนาคม 2555 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และร้านอาหารไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 30 คน เป็นผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 จำนวน 19 คน และระดับ 2 จำนวน 11 คน

สนร. มาเลเซียจัดโครงการส่งเสริมตลาดแรงงานไทยในมาเลเซีย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย และพนักงานนวดแผนไทย

          เมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม 2555 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียจัดโครงการส่งเสริมตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย และพนักงานนวดแผนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย และการนวดแผนไทย ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างการยอมรับในฝีมือแรงงานไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าว จัดขึ้นที่ศูนย์การค้า Mid Valley Mega mall, Hall 3     กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แล

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทยบริษัท Scicom (MSC) Berhad

                    เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ไปเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานกับบริษัท Scicom (MSC) Berhad ตั้งอยู่ที่ 25th Floor, Menara TA One 22 Jalan P. Ramlee 50250 Kuala Lumpur Malaysia โดยมีคุณสงกรานต์ อุทธา ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบติการ และคุณเอกสรัญ วรรณมาศ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

สนร. มาเลเซียร่วมบรรยายในโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ

                    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ได้จัดอบรมโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ รุ่น 1 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในการนี้ สำนักงานฯ ได้เชิญนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมบรรยาย เรื่อง “การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในประเทศมาเลเซีย” เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย

สนร. มาเลเซียเตือนแรงงานไทยก่อนมาทำงานในมาเลเซีย

          จากที่รัฐบาลมาเลเซียได้ผ่อนปรนนโยบายและเงื่อนไขในการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ของแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผนการ 6P) ส่งผลให้ภาคประกอบการที่ไม่เปิดพิจารณาอนุญาตก่อนหน้านี้ ซึ่งมีตำแหน่งพนักงานนวดสปารวมอยู่ด้วยนั้น เปิดให้นายจ้างไปยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างชาติฯ ได้ โดยเปิดโอกาสไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2555

ด่วน! รัฐบาลมาเลเซียเปิดพิจารณาใบอนุญาตทำงานตำแหน่งพนักงานนวดสปาสำหรับแรงงานที่ลงทะเบียน 6P แล้ว

                    จากที่รัฐบาลมาเลเซียได้เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียนแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผนการ 6P) เพื่อขอเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือขอเดินทางกลับประเทศ ซึ่งขณะนี้แผนการ 6P กำลังดำเนินการขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน โดยได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 โดยให้นายจ้างยื่นแบบฟอร์มขอจ้างงานแรงงานต่างชาติได้ที่ศูนย์ครบวงจร (One Stop Centre) กระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ณ เมืองปุตราจายา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฯ จะพิจารณาใบอนุญาตทำงานเฉพาะแรงงานใ

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการรับเหมาก่อสร้าง (บริษัท Acre Works Sdn Bhd)

                    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ฝ่ายส่งเสริมการจ้างงาน ได้เข้าเยี่ยมบริษัท Acre Works Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ M-3-10 Plaza Damas, No.

สนร. มาเลเซียเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐซาราวัก (2)

                    เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 สนร. มาเลเซีย โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปเยี่ยมสถานประกอบการประเภทก่อสร้างที่เมืองกุชิง รัฐซาราวัก โดยได้ไปเยี่ยมบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 2 บริษัท คือ บริษัท Global Upline Sdn Bhd และบริษัท Naim Holding Berhad

ด่วน! รัฐบาลมาเลเซียเชิญชวนแรงงานผิดกฎหมายในรัฐซาราวักลงทะเบียนแผนการนิรโทษกรรมฯ ภายใน 31 ธ.ค. 54

                   ตามที่รัฐบาลมาเลเซีย นำโดยรัฐบาลส่วนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ได้ประกาศแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย (แผนการ 6P) เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติฯ ไปลงทะเบียนเพื่อขอเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือเดินทางกลับประเทศต้นทาง โดยได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียน เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ขณะนี้กำลังดำเนินการขั้นตอนที่ 2 การทำให้ถูกต้อง โดยตามกำหนดการของรัฐบาลฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 10 มกราคม 2554

 

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐซาราวัก (1)

                    เมื่อระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกับนายสมพงษ์ กางทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายกงสุล) ได้เดินทางไปราชการที่รัฐซาราวัก เพื่อเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานไทย เพื่อรับทราบสภาพการจ้างงาน ดูแลความเป็นอยู่ และแสวงหาโอกาสการจ้างแรงงานไทย ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมสถานประกอบการร้านอาหารที่มีการจ้างงานแรงงานไทย 2 แห่ง ได้แก่ ร้าน Lok Thian Restaurant และร้าน Pandan Thai Delight

 

 

สนร. มาเลเซีย ขอเชิญชวนให้แรงงานไทยที่ลงทะเบียน 6P รีบมาทำเอกสารเดินทางเพื่อเดินทางกลับ

                          จากที่รัฐบาลมาเลเซียได้เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียนแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผนการ 6P) เพื่อขอเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือขอเดินทางกลับประเทศ ขณะนี้ แผนการ 6P กำลังดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นตอนการทำให้ถูกต้อง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 และจะสิ้นสุดในวันที่ 10 มกราคม 2554 โดยให้นายจ้างที่ได้พาแรงงานต่างชาติไปลงทะเบียนฯ ไปยื่นแบบฟอร์มขอจ้างงานแ

สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังขบวนการหลอกลวงพนักงานนวดไทยไปทำงานในมาเลเซีย

                    จากที่รัฐบาลมาเลเซียได้ดำเนินแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผนการ 6P) โดยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายลงทะเบียนเพื่อรับการนิรโทษกรรมและเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือขอทำงานอย่างถูกต้อง โดยทางการมาเลเซียได้มีการจัดสรรตำแหน่งงานใน 5 ภาคประกอบการ ได้แก่ ภาคการเกษตร การเพาะปลูก โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และภาคประกอบการ (เฉพาะตำแหน่งผู้ประกอบอาหาร แรงงานในบ้านพักตากอากาศหรือรีสอร์ท เท่านั้น) แต่ไม่พิจารณาตำแหน่งพนักงานนวด ทำให้กิจการร้านนวด โดยเฉพาะร้านนวดทีไม่ได้ม

พนักงานนวดไทยประสบอุบัติเหตุขณะหลบหนีนายจ้างเดินทางกลับประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 สนร. มาเลเซียได้รับแจ้งว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ มีแรงงานไทยเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุทันที 2 ราย และบาดเจ็บอีก 4 ราย จึงได้รีบไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล   Sungai Buloh รัฐสลังงอร์

สนร. มาเลเซียเตือน! เข้ามาทำงานนวดผิดกฏหมายในมาเลเซียมีความเสี่ยงถูกจับ

          เนื่องจากพบว่ามีแรงงานไทยลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียโดยวิธีการผิดกฏหมายหลากหลายวิธี ส่วนใหญ่เข้ามาทำงานในตำแหน่งนวดแผนไทยเป็นจำนวนมาก และยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลงทะเบียนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า “การลงทะเบียน 6P” ของรัฐบาลมาเลเซีย สนร. มาเลเซียจึงขอประกาศเตือนและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องมาเพื่อทำความเข้าใจ ดังนี้

 

สนร. มาเลเซียขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแสดงพลังน้ำใจบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ 30 จังหวัด ของประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และประชาชนประสบความเดือดร้อน ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนั้น ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่ลดลงแต่กลับขยายวงกว้างยิ่งขึ้น ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

 

Syndicate content