สนร. มาเลเซียจัดกิจกรรมส่งเสริม การขยายตลาดแรงงานไทย สาขานวดแผนไทย

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียจัดกิจกรรมส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทย สาขาการนวดแผนไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานอาชีพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นายจ้างและประชาชนชาวมาเลเซีย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแรงงานไทยผ่านทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งแฝงอยู่ในงานอาชีพต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

 

สนร. มาเลเซียจัดกิจกรรมส่งเสริม การขยายตลาดแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

                   

 

                   

 

สนร. มาเลเซียเชิญชวนแรงงานผิดกฎหมาย ขึ้นทะเบียนตามแผนนิรโทษกรรมฯ เริ่ม 1 ส.ค. 54

สนร. มาเลเซียเตรียมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทย

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียให้เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานอาชีพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นายจ้างและประชาชนชาวมาเลเซีย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแรงงานไทยผ่านทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งแฝงอยู่ในงานอาชีพต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยการจัดสาธิตงานอาชีพของไทย 2 สาขาดังนี้

 

รัฐบาลมาเลเซียประกาศ 1 สค. 54 เริ่มลงทะเบียนนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

          จากการที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผน 6P) โดยให้แรงงานไปขึ้นทะเบียนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย (Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein) ได้ประกาศเลื่อนกำหนดวันออกไป โดยให้เหตุผลว่ายังมีปัญหาทางเทคนิคอีกหลายประการที่ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับความสงบภายใน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องเอาใจใส่เป็นอันดับต้น 

สอท. มาเลเซียจัดการเลือกตั้งฯ ณ เมืองยะโฮร์บารู รัฐยะโฮร์

          เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำโดยเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ เมืองยะโฮร์บารู รัฐยะโฮร์

 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดการเลือกตั้งฯ ณ เมืองบาตูปาฮัท รัฐยะโฮร์

 

                          

 

สนร. มาเลเซียบรรยายสรุป คณะอนุกรรมการประสานงานด้านต่างประเทศ

       

                                     

 

สนร. มาเลเซียสนับสนุนการจัดเลือกตั้งฯ ณ เมืองกุชิง รัฐซาราวัก

                                     

         

สอท. มาเลเซียจัดการเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร

สนร. มาเลเซียร่วมพิธีต้อนรับคนไทยกลับบ้าน

 

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้เดินทางไปร่วมพิธีรับมอบคนไทยตามโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และคนไทยตกทุกข์ได้ยาก ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ภายใต้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจนิเทศ สนร. มาเลเซีย

 

 

                                  

 

สนร. มาเลเซียส่งเสริมภาพลักษณ์งานอาชีพและตลาดแรงงานไทย

          ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์งานอาชีพ และตลาดแรงงานไทย ในงาน LUXTOFAIR 2011 (Luxury Tourism Fair) ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ PWTC กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

 

สนร. มาเลเซียเยี่ยมช่างฝีมือไทยสร้างสะพานข้ามเกาะปีนัง แห่งที่ 2

 

                            

 

สนร. มาเลเซียร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรม

 

                                  

 

สนร.มาเลเซียเยี่ยมพ่อครัวไทยเมืองปีนัง

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานพ่อครัวไทย ณ ร้านอาหาร Thai Baiyok ตั้งอยู่ในบริเวณ Heritage club บนเกาะปีนัง

 
                                 

 

สนร. มาเลเซียจัดงานวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2554

 

 

                                 

 

นายจ้างมาเลเซียต้องจ่ายค่าจ้างให้แม่บ้าน (Maid) โดยผ่านบัญชีธนาคาร

          ดาโต๊ะ ด็อกเตอร์ เอส. สุบรามาเนียม (Datuk  Dr S. Subramaniam) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป บรรดานายจ้างในประเทศมาเลเซีย จะต้องจ่ายค่าจ้างแก่แม่บ้าน (Maid) ผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น 

มาเลเซียออกใบอนุญาตทำงานประเภทใหม่ “Residence Pass”

 

รัฐบาลมาเลเซียประกาศนิรโทษกรรม แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

 
            สืบเนื่องจากการที่ประเทศมาเลเซียมีแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าเมืองและทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้มีมาตรการในการผลักดันแรงงานเหล่านี้กลับประเทศอย่างต่อเนื่อง  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย (Illegal Workers Management Programme) โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมชี้แจงแผนงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดทางเลือกให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ๒ ทางเลือก ดังนี้

สนร. มาเลเซียร่วมงานเลี้ยงพนักงานประจำปี ร้านนวดแผนไทย Thai Odyssey

                                  

สอท. มาเลเซียประชุมร่วมกับ ศอ.บต. และจังหวัดชายแดนภาคใต้

                               

สนร. มาเลเซียเยี่ยมดูงานศูนย์ฝึกอบรม GIETMARA

 

สนร. มาเลเซียเตรียมการฝึกอบรมและ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย

 
             สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียจัดทำโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทย โดยการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับแรงงานไทยในมาเลเซียที่ทำงานร้านอาหารประเภทต้มยำ ในระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2554  โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากร้านอาหาร Sukumvit ย่านกำปง บารู กรุงกัวลาลัมเปอร์ และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และกรรมการทดสอบฯ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

มาเลเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ ก่อนเข้าประเทศ

 
            รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ตัน สรี มุฮ์ยิดดีน ยัสซิน (Tan Sri Muhyiddin Yassin) ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ชาวต่างชาติทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย จะต้องพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (๙๖ จุดทั่วประเทศ) ก่อนเข้าประเทศ 

นายจ้างมาเลเซียขอให้รัฐบาลต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนงานก่อสร้างต่างชาติ

 
            สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างแห่งประเทศมาเลเซีย (Master Builders Association Malaysia: MBAM) ได้ร้องขอให้รัฐบาลมาเลเซียขยายอายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานก่อสร้างชาวต่างชาติเพิ่มอีก ๕ ปี (จากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี)

สนร. มาเเลเซียประสานช่วยเหลือการอพยพแรงงานไทยในลิเบีย

                  สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งจากบริษัท Ranhill Bhd. ประเทศมาเลเซีย ขอความช่วยเหลือให้ส่งคนงานไทยในประเทศลิเบีย จำนวน ๑,๑๖๗ คน กลับประเทศไทย

Syndicate content