สนร. มาเลเซียจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

 

 

                                         

        

สนร. มาเลเซียเยี่ยมคนงานไทย ณ สถานกักกัน Lenggeng

                             

แนวโน้มและโอกาสของแรงงานไทยในมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียยังมีความจำเป็นที่ต้องจ้างแรงงานต่างชาติ แต่ในส่วนของแรงงานไทยในอนาคตหากพิจารณาจากนโยบายรัฐบาลของมาเลเซีย ยังมีความต้องการแรงงานไทย ในสาขาต่างๆ  ดังนี้

กฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซีย

พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนงาน 1952 (Workman’s Compensation Act 1952)

 
           ระบุว่าแรงงานต่างชาติได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติฯ นี้เช่นเดียวกับชาวมาเลเซีย โดยประเทศมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างทำประกันให้กับคนงาน โดยมีค่าเบี้ยประกัน 86 ริงกิตต่อปี ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากเงินประกันและการจ่ายเงินทดแทนในลักษณะต่างๆ ดังนี้

tes

ted

test

test

การออกใบอนุญาตทำงาน

ทดสอบ

การออกใบอนุญาตทำงาน

การทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 
นายจ้างที่จะจ้างคนงานต่างชาติมีหน้าที่จะต้องทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับลูกจ้าง โดยจะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย  ดังต่อไปนี้
1.    หนังสือเดินทางของลูกจ้าง
2.    ใบตรวจโรคจากสถานพยาบาล
3.    รูปถ่ายขนาด  1 นิ้วครึ่ง
4.    สัญญาการจ้างงาน

กฎหมายแรงงาน

พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนงาน 1952 (Workman’s Compensation Act 1952)

การออกใบอนุญาตทำงาน

การทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 
นายจ้างที่จะจ้างคนงานต่างชาติมีหน้าที่จะต้องทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับลูกจ้าง โดยจะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย  ดังต่อไปนี้
1.    หนังสือเดินทางของลูกจ้าง
2.    ใบตรวจโรคจากสถานพยาบาล
3.    รูปถ่ายขนาด  1 นิ้วครึ่ง
4.    สัญญาการจ้างงาน

อายุของใบอนุญาตทำงาน

ขั้นตอนการนำแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย

ขั้นตอนการนำแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียโดยถูกต้องตามกฎหมาย
(โดยวิธีลูกจ้างเดินทางเข้ามาทำงานด้วยตนเอง)

1.    นายจ้างจะต้องยื่นขอโควต้าจำนวนคนงานต่างชาติจากกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย (Ministry of Home Affairs) โดยทางการมาเลเซียจะพิจารณาจำนวนคนงานต่างชาติ จากประเภทและขนาดของแต่ละกิจการ และชำระค่าธรรมเนียมแรงงานต่างชาติ (levy)

สนร. มาเลเซียจัดอบรมสัมมนาเครือข่ายแรงงาน

 

     

 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์รัฐยะโฮร์

              

 

ต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ของมาเลเซีย (New Economic Model)


สนร. มาเลเซียเยี่ยมเยาวชนและหญิงไทยในสถานพักพิง
สนร.มาเลเซีย เยี่ยมแรงงานร้านอาหารไทยหาข้อมูลรับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

 

        ธุรกิจร้านอาหารไทยเป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่ทางการประเทศมาเ ลเซียอนุญาตให้แรงงานงานต่างชาติเข้ามาทำงานได้ และก็เป็นอาชีพที่มีแรงงานไทยเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก  แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ กระทรวงแรงงานจึงได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศเฝ ้าติดตามผลกระทบต่อแรงงานไทยในประเทศนั้นๆ  สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียจึงได้ออกเยี่ยมเยียนสถานประ กอบการเพื่อหาข้อมูลและแนวทางแก้ไขปัญหา  

สนร.มาเลเซีย ร่วมประชุมพิธีปล่อยคนไทยที่ถูกดำเนินคดีจากมาเลเซียกลับสู่ประ เทศไทย

 

        เมื่อวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นายธนวัน ทองสุกโชติ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำประเทศมาเลเซีย เดินทาง ไปร่วมประชุม จัดกิจกรรมคืนสู่ เหย้าคนไทยที่ถูกดำเนินคดีในความผิดการเข้าเมืองผิดกฎหมายในประ เทศมาเลเซีย จำนวน ๒๐๐ คน กลับสู่ประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างไทย-มาเลเซีย ที่ห้องประชุม ๒๐๔ อาคารตำรวจภูธรภาค ๙ จังหวัดสงขลา

สนร.มาเลเซีย หาตลาดแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าได้ ๕๐ ตำแหน่ง

 

         สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ได้เจรจากับ บริษัท Gimmill Industrial (M) Snd.Bhd ตั้งอยู่ที่ เมือง Batu Pahat, รัฐ Johor, ประเทศมาเลเซีย เป็นบริษัทฯประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า ให้จ้างพนักงานตัดเย็บเสื้อผ้าคนไทยเข้าทำงานเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่าจะรับเพิ่มจำนวน ๕๐ คนภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียดการจ้างงานโดยสรุปดังนี้

 

                      1.  สัญญาจ้างงาน 3 ปี

สนร.มาเลเซีย เตือนแรงงานไทย รัฐบาลมาเลเซียกวาดล้างแรงงานผิดกฎหมาย

 

           เนื่องจากประเทศมาเลเซียประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ มีการปิดโรงงานและมีคนว่างงานเป็นจำนวนมาก  ทางการประเทศมาเลเซียจึงได้มีนโยบายจำกัดและลดจำนวนแรงงานต่างช าติที่เข้ามาทำงานในมาเลเซีย  โดยกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น ระงับการออกใบอนุญาตทำงานให้กับผู้ที่จะเข้าไปทำงานใหม่  ไม่ต่อใบอนุญาตทำงานให้ผู้ที่ทำงานอยู่เดิม เร่งรัดจับกุมผู้เข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน 

สรจ.มาเลเซีย ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างชาติอย่างเข้มงวด

 

       สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย  เตือนแรงงานไทยที่จะเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ขณะนี้ทางการมาเลเซียมีการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติอย่ างเข้มงวด  เบื้องต้นมีแรงงานไทยถูกจับกุมแล้วหลายราย  เนื่องจากเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน

สนร.มาเลเซียร่วมงานโครงการ 9 ในดวงใจ

 

 

           สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยนายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)และนางสาวปางมาศ วิเชียรสินธุ์  ที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน ร่วมงานโครงการ 9 ในดวงใจ ในวันที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 9.09 น.ณ ห้องบุหงารายา  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

สนร.มาเลเซีย ให้การสนับสนุนการฝึกอาชีพคนไทย

 

 

            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสมาคมไทยคลับ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนไทยในประเทศมาเลเซียในระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2552 เวลา 8.30-17.00 น. รวมระยะเวลา 5 วัน 

สนร.มาเลเซีย เตือนแรงงานไทยถูกหลอกมาทำงานในมาเลเซีย

 

 

         สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานก่อสร้างที่รัฐซ าราวัก ประเทศมาเลเซียจำนวน 11 คนกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 

ประเทศมาเลเซีย มีนโยบายผ่อนผันจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น

                      

     รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ประเทศมาเลเซีย (Datuk Dr. Subramaniam) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ว่ารัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายอนุญาตให้ภาคอุตสาหกรรมจ้างแรงงานต่า งชาติเพิ่มขึ้น

สนร.มาเลเซีย เตรียมการจัดงาน Amazing Thailand Festival 2009

 

         เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อเตรียมการจัดงาน Amazing Thailand Festival 2009 ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเมืองมาละกา ประเทศมาเลเซีย

Syndicate content