โครงสร้างบุคลากร

                                                                                              

                                                                                                               นางนวรัตน์  บุญเปี่ยม

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

 หัวหน้าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

                                          

 

 

                                                                                                              นางสาวกรรณิกา  แท่นคำ

                                                                                                                ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

 

                                     

นางสาวซูไฮดา  แวดาหะ  ผู้ช่วยดำเนินการฯ

                                                                                  

 

นางสาวพาอีซะห์    วามะ    เสมียน 

 

 

 

                                                                                                                พนักงานประสานงานฯ