Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เรื่อง แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย

ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

เรื่อง แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย


ด้วยในขณะนี้ทางการมาเลเซียประกาศให้ทราบว่า การดำเนินโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติ  ผิดกฏหมาย  หรือ Rehiring Programme ที่เริ่มดำเนินการตั้งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  โดยเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเพื่อขอให้ทางการมาเลเซียพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตทำงาน นั้น จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้ และเพื่อเป็นการแจ้งเตือนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย  จึงขอออกประกาศเตือน ดังต่อไปนี้

1. การเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติในประเทศมาเลเซีย ไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งใดๆ  นายจ้างต้องขออนุญาต จ้างงานชาวต่างชาติ จากกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียก่อน และเมื่อได้รับอนุญาต จึงจะออกใบอนุญาตการทำงานตามประเภท คุณสมบัติและรายได้ของผู้หางาน เช่น Visit Pass (Temporary Employment) หรือ Employment Pass หรือ Visit Pass (Professional) เป็นต้น

2. การทำงานโดยใช้วีซ่าผิดประเภท มีความผิด ปรับไม่เกิน 1,000.- ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

3. การทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือไม่มีตราประทับเข้า-ออก มีความผิด ปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกโบยด้วย ไม่เกิน 6 ที

4. พำนักเกินกำหนด มีความผิด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียสามารถใช้ดุลยพินิจให้จ่ายค่าปรับในอัตรา 30 ริงกิต/วันที่พำนักเกินกำหนด หรือจับกุมและดำเนินคดีได้ ปรับไม่น้อยกว่า 10,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

5. ใช้ตราประทับ เข้า-ออก ปลอม/ใบอนุญาตทำงานปลอม มีความผิด ปรับไม่น้อยกว่า 30,000 ริงกิต และจำคุกไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี และอาจถูกโบยด้วยไม่เกิน 6 ที  

ในกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ที่ Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy  ตั้งอยู่เลขที่  206  Jalan  Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia หมายเลขโทรศัพท์  603 2145 5868 หรือ 603 2145 6004  อีเมล์ thai_labour_office@yahoo.com  หรือ facebook สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย

 

ประกาศ ณ วันที่  18  มิถุนายน 2561


448
TOP