Skip to main content

หน้าหลัก

รัฐบาลมาเลเซียประกาศกำหนดให้นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายค่า Levy ในการจ้างงานแรงงานต่างชาติ

         เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รัฐบาลมาเลเซีย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ได้ประกาศกำหนดให้นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมการจ้างงานแรงงานต่างชาติ หรือ Levy ในการจ้างงานแรงงานต่างชาติ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 (2561) นี้ รายละเอียดโดยสรุป มีดังนี้

          – นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่า Levy ในการจ้างงานแรงงานต่างชาติรายใหม่ และแรงงานต่างชาติรายเก่าที่กำลังจะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน รวมถึงแรงงานต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วในปี 2017 (2560) และใบอนุญาตฯ มีอายุไปจนถึงปี 2018 (2561)

          – การให้นายจ้างจ่ายค่า Levy ในการจ้างงานแรงงานต่างชาติ ได้มีการกำหนดเป็นเงื่อนไขในหนังสือสัญญาของนายจ้าง (Employers Undertaking) ซึ่งนายจ้างจะต้องลงนามก่อนที่จะได้รับการอนุญาตให้จ้างงานแรงงานต่างชาติ

          สำหรับอัตราค่า Levy ในการจ้างงานแรงงานต่างชาติที่กำหนดโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย มีดังนี้

          อนึ่ง นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวกับการกำหนดการจ่ายค่า Levy สำหรับแรงงานต่างชาติ จะถูกทางการดำเนินการด้วยมาตรการที่เข้มงวด

          หากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว โทรฯ สอบถามได้ที่ 03-2145 5868 หรือ 03-21456004 หรือ facebook: สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย

**********************************

 

 

 
 
 
 

 


129
TOP