Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. มาเลเซียร่วมประชุมหารือกับนายจ้างและเข้าเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Thai Odyssey

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานแรงงานในประเทศในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประชุมหารือกับนายจ้างบริษัท Thai Odyssey เกี่ยวกับการขยายตลาดแรงงานไทยในตำแหน่งพนักงานนวด และการส่งเสริมสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานไทย รวมถึงการจัดกิจกรรม Thai Trade Fair ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม- 16 มิถุนายน 2564

          ในการนี้ สำนักงานฯ ได้รับแจ้งว่า ขณะนี้มีแรงงานไทยตำแหน่งพนักงานนวดที่ยังทำงานอยู่ในทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน และบริษัทฯ มีความต้องการแรงงานไทยในตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย จำนวน 300 คน ทั้งนี้บริษัทฯ มีความประสงค์ให้กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแทนการจัดส่งผ่านบริษัทจัดหางาน ซึ่งสำนักงานฯ ได้จัดส่งรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการให้บริษัทฯ ทราบแล้ว โอกาสนี้ สำนักงานฯ ได้ตรวจเยี่ยมพนักงานนวดไทยที่ทำงานอยู่ในสาขา Tropicana Gardens Mall ซึ่งมีพนักงานนวดไทยจำนวนทั้งสิ้น 5 คน และพนักงานทุกคนแจ้งว่าบริษัทฯ ให้การดูแลเป็นอย่างดี มีการจัดสวัสดิการค่าอาหาร และจัดเตรียมข้าวและน้ำมันพืช รวมถึงการจัดที่พักและรถรับ-ส่ง ให้กับพนักงานทุกคน

        

       

 

****************************


217
TOP