Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. มาเลเซียเข้าพบผู้บริหารและดูงานกิจการสวนปาล์ม บริษัท TDM Berhad และ TDM Plantation Sdn. Bhd.

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และคณะ ร่วมกับนางเรืองรัตน์ อดิการิ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวอรดาพร ผิวเงิน เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าพบผู้บริหารของบริษัท TDM Berhad (TDMB) และบริษัท TDM Plantation Sdn. Bhd. (TDMP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TDMB ที่สำนักงานบริษัท ที่ Ladang Jernih, Kemaman Complex รัฐตรังกานู โดยมี นายนัจมาน กามารุดดีน (Najman Kamaruddin) ผู้อำนวยการบริหารบริษัท TDMB และ นายโมฮาหมัด ฆอซาลี ยาฮายา (Mohd Ghozali Yahaya) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TDMP ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจสอบแบบเร่งด่วน ก่อนที่จะเข้าฟังการบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับการทำกิจการสวนปาล์มของบริษัท ต่อด้วยการเยี่ยมชมบริเวณที่อยู่อาศัยของคนงานในสวนปาล์ม Jernih รวมทั้งได้ชมการสาธิตการเก็บทะลายปาล์มดิบ จากนั้นได้ไปที่โรงงานปาล์มน้ำมัน TDMP ในเมืองเกอมามัน ซึ่งคณะผู้เข้าเยี่ยมได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงงาน

  

    

          บริษัท TDMB/TDMP ฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการหารือกับสำนักงานแรงงานฯ ในหลายประเด็น เช่น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่บริษัทกำลังประสบ ความต้องการจ้างแรงงานไทย และข้อกำหนดในการจ้างงานแรงงานไทย ซึ่งการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้ คาดว่าจะกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานไทย รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเพาะปลูก

 


107
TOP