Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Medic Complementary Therapies Sdn Bhd

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้เข้าเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Medic Complementary Therapies Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ No. 13 (Ground Floor), Jalan Tong Shin, 50200 Kuala Lumpur โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพการจ้างงานและความเป็นอยู่ของแรงงานไทย รวมทั้งเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ

จากการเข้าเยี่ยม พบว่า Medic Complementary Therapies Sdn Bhd มีการจ้างงานแรงงานไทย 7 คน ทุกคนเดินทางมาทำงานด้วยตนเอง ในโอกาสนี้ สนร. มาเลเซียได้มอบคู่มือการไปทำงานต่างประเทศ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา รวมทั้งรับฟังปัญหาที่เกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานไทยของนายจ้าง

 

******************************

 


320
TOP