Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทย ร้าน Aroy Tomyam Thai

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้เข้าเยี่ยมแรงงานไทย ร้าน Aroy Tomyam Thai Food ทีเมืองอิโปห์ รัฐเปรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพการจ้างงานและความเป็นอยู่ของแรงงานไทย รวมทั้งเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ

      

          จากการเข้าเยี่ยม พบว่า ร้านอาหาร Aroy Tomyam Thai Food มีการจ้างงานแรงงานไทย 5 คน ทุกคนเดินทางมาทำงานด้วยตนเอง ในโอกาสนี้ สนร. มาเลเซียได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ้างงานแรงงานต่างชาติในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งรับฟังปัญหาที่เกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานไทยของนายจ้าง   

 

 

      


355
TOP