Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.มาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานไทยในรัฐ กลันตัน

          ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2565 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย นำโดยนางสาวดารารัตน์ เกสรธรรม ตำแหน่ง             ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปราชการ ณ รัฐกลันตัน เพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทย จำนวน 2 ราย ในการติดต่อยื่นเรื่องร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานสาขา Pejabat Tenaga Kerja Kuala Krai Tingkat 3 นั้น

          1. ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 09.00 น. สำนักงานฯ ได้เยี่ยมคารวะรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานไทยในรัฐกลันตัน ซึ่งเบื้องต้นได้รับทราบว่า แรงงานไทยที่เดินทาง ผ่านด่านทางบก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส มีจำนวนไม่มากนัก และมีแรงงานไทย/ญาติแรงงานไทยติดต่อหรือแจ้งขอความช่วยเหลือมายังสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จำนวนไม่มากนักเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Emrail Sdn Bhd การดำเนินการช่วยเหลือแรงงานไทย และการขยายตลาดแรงงานไทยในภาคการเพาะปลูกร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในช่วงที่ผ่านมา

          2. เมื่อเวลา 11.30 น. สำนักงานฯ ได้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทย จำนวน 2 ราย ในการติดต่อยื่นเรื่องร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานสาขา Pejabat Tenaga Kerja Kuala Krai Tingkat 3 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบว่ามีแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียและบังกลาเทศร้องทุกข์กรณีติดตามค่าจ้างค้างจ่ายจากบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งอีก 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานแรงงานฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเข้ามาเจรจาเกี่ยวกับค่าจ้างค้างจ่ายกับบริษัท และผู้ร้องต้องเป็นผู้เจรจากับนายจ้างด้วยตนเอง ทั้งนี้ สำนักงานฯ รับที่จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบเกี่ยวกับกำหนดการดังกล่าว

          3. เมื่อเวลา 12.30 น. สำนักงานฯ ได้พบหารือกับรองผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานสาขา Pejabat Tenaga Kerja Kuala Krai Tingkat 3 เพื่อแนะนำภารกิจของสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย และขอหารือถึงความเป็นไปได้กรณีที่หน่วยงานของไทยขอเป็นผู้แทนผู้ร้องในการเจรจาเกี่ยวกับค่าจ้างค้างจ่ายกับนายจ้าง หรือการเจรจาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของแรงงานไทยที่ต้องเดินทาง เข้ามาในประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับการชี้แจงว่า การเจรจากรณีค่าจ้างค้างจ่ายผู้ร้องต้องเป็นผู้เจรจากับนายจ้างด้วยตนเอง และไม่สามารถเจรจาผ่านระบบออนไลน์ได้ เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          4. เมื่อเวลา 13.00 น. สำนักงานฯ ได้หารือกับทั้งสองราย เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพภายหลังจากเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งทั้งสองรายยังไม่มีงานประจำทำ ขณะนี้ทำงานเกษตรกรรมกับครอบครัว และต้องการทำงานในงานช่างฝีมือที่มีความชำนาญด้านงานไม้ และอีกคนมีความชำนาญด้านงานปูน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเชื่อมปูน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งให้แรงงานไทยทั้งสองรายทราบว่า ในอนาคตหากมีบริษัทนายจ้างที่มั่นคงและน่าเชื่อถือแจ้งความต้องการจ้างแรงงานไทยในตำแหน่งช่างฝีมือ สำนักงานฯ จะได้แจ้งให้นายจิราวัฒน์ฯ และนายศักดาฯ ทราบต่อไป

เยี่ยมคารวะรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู

ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทย

 

สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย
สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เลขที่ 206 ถนนอัมปัง 50450 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy, 206 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

 


947
TOP