Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.มาเลเซีย ขอประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ได้เพิ่มกล่องรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

กล่องรับฟังความคิดเห็น ตั้งอยู่ที่
– ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
– สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ
– กองบริหารการคลัง

และช่องทางรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน https://www.mol.go.th


441
TOP