Skip to main content

หน้าหลัก

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม

  นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม

  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) หัวหน้าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย
  • นางสาวกรรณิกา แท่นคำ

   นางสาวกรรณิกา แท่นคำ

   ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
   • นางสาวซูไฮดา แวดาหะ

    นางสาวซูไฮดา แวดาหะ

    ผู้ช่วยดำเนินการฯ
   • นางสาวพาอีซะห์ วามะ

    นางสาวพาอีซะห์ วามะ

    เสมียน
   • พนักงานประสานงานฯ

    พนักงานประสานงานฯ

    พนักงานประสานงานฯ
TOP