Skip to main content

หน้าหลัก

อัตราว่างงาน

อัตราการว่างงานปี 2553 เฉลี่ยร้อยละ 3.6

สำหรับปี 2552 อัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 3.7 (ว่างงาน 4 แสนคนจากจำนวนประชากรวัยทำงานประมาณ 11 ล้านคน) เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีอัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 3.3
 


1783
TOP